ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙/ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱧᱮᱛᱮᱞ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ 

ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]