ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:ᱣᱟᱭ. ᱮᱥ. ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱨᱮᱰᱰᱤ

Page contents not supported in other languages.
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

Start a discussion about ᱣᱟᱭ. ᱮᱥ. ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱨᱮᱰᱰᱤ

Start a discussion