ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:ᱥᱚᱱᱤᱭᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ

Page contents not supported in other languages.
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ List of political families - Wikipedia

List of people from Italy - Wikipedia Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱒:᱒᱒, ᱒᱗ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ (UTC)Reply[ᱛᱮᱞᱟ]