Jump to content

ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ

ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱣᱨᱤᱭ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱑᱘ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤᱜᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱧᱩᱢᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱜᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱤᱭ ᱧᱩᱢᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱭᱡᱩᱜᱽ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱥᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ ᱜᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱮᱭᱟ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱵᱮᱥᱤᱠ(Basic) ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱹᱭᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮᱫ ᱟᱪᱚ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱰᱷᱤᱨ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱮᱡ ᱜᱮ ᱰᱷᱤᱨ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱛ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱱᱚᱸᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱹᱱ ᱜᱷᱟᱨᱸᱨᱚᱸᱡᱽ ᱮ ᱪᱟᱞᱩ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱚᱪᱚᱜ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱦᱚᱲ/ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱨᱚᱲ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚᱢᱛᱮᱜᱼᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹᱨ ᱥᱮ ᱱᱤᱢᱫᱟᱜ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱾ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱯᱩᱨ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ, ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱩᱵ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱚᱭ ᱛᱟᱭᱟ ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]