ᱜᱩᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱜᱩᱲ ᱫᱚ ᱟᱸᱠ ᱥᱮ ᱠᱷᱤᱡᱩᱨ ᱨᱟᱥᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱡᱚᱢᱚᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱞᱮ ᱨᱟᱥᱟ ᱛᱮᱷᱚᱸ ᱜᱩᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱹ ᱠᱤ ᱷ, ᱠᱷᱤᱡᱩᱨ ᱨᱟᱥᱟ, ᱛᱟᱞᱮ ᱨᱟᱥᱟ ᱡᱩᱞ ᱜᱷᱚᱱᱚ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱜᱩᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱜᱩᱲ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱷᱚᱞᱟ ᱜᱩᱲ, ᱯᱟᱴᱟᱞᱤ ᱜᱩᱲ, ᱪᱤᱴᱟᱹ ᱜᱩᱲ᱾

ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱮ ᱟᱸᱠ ᱨᱟᱥᱟ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱠᱷᱤᱡᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱥᱟ ᱪᱷᱟᱠᱵᱤ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱲᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱜᱽᱮᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱩᱞᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱨ ᱥᱮᱸᱜᱽᱮᱞ ᱟᱸᱪ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱵ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱱᱰᱩᱝ ᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱨ ᱱᱮᱥᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱨᱚᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱩᱲ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱩᱸᱱᱰᱩᱝ ᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱚᱲᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱩᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]