ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
Parents with child Statue Hrobakova street Bratislava

ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤᱨᱟ ᱯᱮᱲᱟᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱠᱩ ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱠᱩ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱬᱮᱱ ᱥᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚ ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱚᱫᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ᱾

ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱟᱸᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱫᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾

ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱠᱩ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱠᱩᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ

᱑. ᱡᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱜ ᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱒. ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱓. ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱔. ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱕. ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱜ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱖. ᱡᱟᱸᱣᱟᱸᱭ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]