ᱜᱷᱟᱸᱨᱚᱡᱽ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ


Parents with child Statue Hrobakova street Bratislava

ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱜᱚ, ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤᱨᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱢᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱱ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱥᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱾

ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱟᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱫᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱨᱛᱤᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱚ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱠᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱫᱚ ( ) joint family ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱠᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ. ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱫᱚ ( ) Nuclear family ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ

᱑. ᱡᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤᱭ ᱟᱜ ᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱒. ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱓. ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱔. ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱕. ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤᱭ ᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

᱖. ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Mattox, William R., Jr., "America's family time famine"Children Today, Nov–Dec, 1990