ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ

ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱟᱨ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ [᱑] ᱱᱚᱶᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ-ᱟ ᱾ ᱦᱤᱸᱫᱤ ᱟᱨ ᱩᱨᱫᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱞᱚᱴᱴᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱠᱚᱱᱱᱚᱰ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱤᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱚ 'ᱵᱚᱢᱵᱚᱨᱚᱢ' ᱮᱱᱮᱡ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱾ [᱒] ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱫᱚ ᱠᱟᱴ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱚᱵᱽᱨᱚ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱜᱚᱡᱟᱜ ᱜᱮ ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱯᱟᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱜᱚᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱱᱴᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱱᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱩᱲᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱯᱟᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱚᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ-ᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮ ᱛᱩᱞ ᱨᱟᱠᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟᱭ ᱾ [᱓]

ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[[File:Pião de corda.JPG|thumb|ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ

ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱮᱱᱮᱡ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ "ᱦᱟᱹᱯᱩᱜ" ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱹᱯᱩᱜ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢᱚᱜ-ᱟ, ᱩᱱᱤᱭᱤᱡ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱭᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱩ ᱠᱚ ᱟᱜᱷᱟᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱦᱟᱹᱯᱩᱜ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱤᱥᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱪᱷᱟᱸᱫᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱴᱷᱩ ᱪᱟᱯᱟᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱯᱷᱟᱹᱱᱴᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱮᱢᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]