ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟ ᱯᱷᱨᱟᱝᱠᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟ ᱯᱷᱨᱟᱝᱠᱟ, (ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ) ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱭᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱭᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱑]

ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟ ᱯᱷᱨᱟᱝᱠᱟ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱮᱯᱟᱨᱼᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱛᱚᱵᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ, ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱫᱚᱞᱼᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟ ᱯᱷᱨᱟᱝᱠᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱪᱩᱨᱤᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Viacheslav A. Chirikba, "The problem of the Caucasian Sprachbund" in Pieter Muysken, ed., From Linguistic Areas to Areal Linguistics, 2008, p. 31. ISBN 90-272-3100-1