Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱷᱚᱠᱠᱩ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱷᱚᱠᱠᱩ, ᱡᱚᱛᱚᱠᱚᱛᱮ ᱒

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒᱐᱐ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱓᱘᱗ ᱾

(ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ) (ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱥᱟᱦᱴᱟ)

(ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ) (ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱥᱟᱦᱴᱟ)