ᱚᱣᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ
ᱚᱣᱚᱫᱷᱤ
अवधी  • 𑂃𑂫𑂡𑂲
'ᱚᱣᱚᱫᱷᱤ' ᱚᱞ ᱠᱟᱭᱛᱷᱤ (ᱪᱮᱛᱟᱱ) ᱟᱨ ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ (ᱞᱟᱛᱟᱨ) ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱾
ᱨᱟᱹᱲ[əʋ.d̪ʱi]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱥᱤᱧᱚᱛ ᱟᱨ ᱱᱮᱯᱟᱞ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱚᱵᱚᱫᱷ (ᱥᱤᱧᱚᱛ)
ᱛᱚᱨᱟᱭ (ᱱᱮᱯᱟᱞ)
ᱡᱟᱹᱛᱚᱵᱚᱫᱷᱤᱥ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱓.᱘᱕  ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (ᱥᱤᱧᱚᱛ,᱒᱐᱑᱑)[᱑]
᱕᱐᱑,᱗᱕᱒ (ᱱᱮᱯᱟᱞ, ᱒᱐᱑᱑)[᱒]
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱯᱷᱤᱡᱤ (ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2awa
ISO 639-3awa
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽawad1243[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ59-AAF-ra
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ (IPA: [əʋ.d̪ʱi]; अवधी; 𑂃𑂫𑂡𑂲) ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱠᱟᱱ ᱤᱱᱫᱳ-ᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱩᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱤᱱᱫᱳ-ᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱚᱡᱚᱫᱫᱷᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱟᱢ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ, ᱨᱟᱡᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱤᱱᱫᱤ-ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ-ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ; ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱩᱛᱛᱟᱹᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱚᱝᱜᱟ-ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱫᱳᱣᱟᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱯᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱱᱳᱣᱡᱤ ᱟᱨ ᱵᱩᱸᱫᱮᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱳᱡᱽᱯᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱮᱫ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱜᱷᱮᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱨᱚᱲ-ᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ -

ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱚᱵᱚᱫᱷ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ -

ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱫᱚ

ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ :[᱔]

ᱮᱛᱚᱢ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱤᱝᱜᱩᱣᱟ ᱯᱷᱨᱟᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱛᱷᱱᱳᱞᱚᱜᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱳᱡᱽᱯᱩᱨᱤ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱕] ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱟᱨ ᱵᱷᱳᱡᱽᱯᱩᱨᱤ) ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱨᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱᱤ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱮᱨᱤᱵᱤᱭᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱨᱤᱱᱤᱫᱟᱫᱽ ᱟᱨ ᱴᱳᱵᱟᱜᱳ, ᱥᱩᱨᱤᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱜᱟᱭᱟᱱᱟ‌ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱾[᱖] ᱮᱛᱚᱢ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ[᱗] ᱟᱨ ᱢᱚᱨᱤᱥᱟᱥ[᱘] ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱥᱮ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱾

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳ-ᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳ-ᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱫᱳ-ᱟᱨᱡᱚ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱱᱫᱳ-ᱟᱨᱡᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ-ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱳᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱨ-ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱷᱮᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱴᱮᱫ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱵᱩᱞᱟᱞ ᱥᱟᱠᱥᱮᱱᱟ ᱟᱜ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱾

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ (ᱡᱟᱪ) ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ (ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ)
ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ? ɦʊãː koː or kəʊn ɾəɦəĩ हुआँ को (कउन) रहें?
alt. ɦʊãː keː or kəʊn ɾəɦəin alt. हुआँ के/कउन रहेन?
ᱱᱩᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ɪʊ lʌɾɪkaː d̪eːkʰʌiː sʊnʌiː mə ʈʰiːk hʌiː इउ लरिका देखई सुनई म ठीक है।
alt. ɪ lʌɾɪkaː d̪eːkʰʌiː sʊnʌiː mə ʈʰiːk ʌhʌiː alt. इ लरिका देखई सुनई म ठीक अहै।
(ᱩᱱᱤᱭ) ᱞᱟᱹᱭᱠᱮᱫᱟ, ᱪᱚᱞᱚ (ᱤᱧ) ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱭ ᱢᱮ ᱾ kʌɦɪn laːoː t̪ʰoːɽaː kʰaːɪ leːiː t̪ʰoːɽaː jʌhu kɘ d̪ʌɪ d̪eːiː कहिन, लाओ थोड़ा खाई लेई, थोड़ा यहु का दै देई।
alt. kʌɦɪn lyaːvː t̪ʰoːɽaː kʰaːɪ leːiː raːçi keː jʌnhu kɘ d̪ʌɪ d̪eːiː alt. कहिन, ल्याव थोड़ा खाई लेई, रचि के एन्हुं के दै देई।
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ d͡ʒoː d͡ʒʌɪɦʌĩ soː maːrʊ̥ kʰʌɪɦʌĩ जो जइहैं सो मारउ खइहैं।
alt. d͡ʒèː d͡ʒʌɪɦʌĩ soː maːr kʰʌɪɦʌĩ alt. जे जइहैं सो मार खइहैं।
ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱩᱧᱤᱭᱟ ᱾ cɪɾʌɪjʌn pʌɾ chʌrːaː nə cʌlaːoː चिरइयन पर छर्रा न चलाओ।
alt. cɪɾʌɪjʌn peː chʌrːaː jin cʌlaːwː alt. चिरइयन पे छर्रा जिन चलाव।

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Statement 1: Abstract of speakers' strength of languages and mother tongues - 2011" (PDF). www.censusindia.gov.in. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Retrieved 7 July 2018.
  2. "National Population and Housing Census 2011" (PDF). Central Bureau of Statistics - Government of Nepal. Retrieved 16 November 2020.
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Awadhi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  4. "Awadhi". Ethnologue (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). Retrieved 7 February 2019.
  5. "Fiji Hindi". Ethnologue. Retrieved 26 November 2017.
  6. "Redirected". Ethnologue (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). 2019-11-19. Retrieved 2020-12-17.
  7. Mesthrie, Rajend (1995). Language and Social History: Studies in South African Sociolinguistics (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). New Africa Books. ISBN 978-0-86486-280-8.
  8. "Awadhi language". omniglot.com. Retrieved 2020-12-17.

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]