Jump to content

ᱠᱚᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱠᱚᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥ ᱵᱩᱨᱩᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱥᱯᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ

ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱮ ᱮᱢᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱟᱱᱼᱟᱹᱯᱤᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ, ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱦᱟᱹᱲᱤᱝ ᱛᱮ ᱠᱚᱠᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱾

ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]