ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ
Aymar aru
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ

ᱵᱚᱞᱤᱵᱷᱤᱭᱟ,

ᱯᱮᱨᱩ, ᱪᱤᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ
ᱡᱟᱹᱛ ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑,᱖᱗᱗,᱑᱐᱐ (᱒᱐᱐᱗-᱒᱐᱑᱑) (᱒᱐᱒᱐)
ᱟᱭᱢᱟᱨᱟᱱ
  • ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
Flag of Bolivia.svg ᱵᱚᱞᱤᱵᱷᱤᱭᱟ
Flag of Peru.svg ᱯᱮᱨᱩ{{}}
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1 ay
ISO 639-2 aym
ISO 639-3 aym – inclusive code
Individual codes:
ayr – Central Aymara
ayc – Southern Aymara
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ nucl1667[᱑]
Aymara in South America.svg
ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ ᱟᱨᱦᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟᱨᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱱᱫᱤᱥ ᱵᱩᱨᱩᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱜᱮᱞ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱯᱮᱱᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟᱨᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚᱞᱤᱵᱷᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱮᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱨᱛᱷᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱯᱮᱱᱤᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Central-Southern Aymara". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.