Jump to content

ᱠᱮᱪᱩᱣᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱠᱮᱪᱩᱣᱟᱱ
ᱠᱮᱪᱩᱣᱟ / Runa Simi
ᱡᱟᱹᱛᱠᱮᱪᱩᱣᱟ
ᱚᱛᱱᱚᱜ
ᱪᱷᱮᱨ
ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ, ᱵᱚᱞᱤᱵᱷᱤᱭᱟ, ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱤᱭᱟ, ᱤᱠᱩᱣᱟᱰᱚᱨ, ᱯᱮᱨᱩ, ᱪᱤᱞᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱮᱱᱰᱤᱥ ᱵᱩᱨᱩᱢᱟᱞᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ
ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ
ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
ᱟᱭᱮᱥᱳ ᱖᱓᱙ᱼ᱑qu
ᱟᱭᱮᱥᱳ ᱖᱓᱙ᱼ᱕qwe
ᱜᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽquec1387[᱑]
ᱢᱮᱯ ᱨᱮᱭ ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱪᱩᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱛᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ (ᱛᱚᱨᱚᱡᱽ ᱨᱚᱝ) ᱟᱨ ᱤᱝᱠᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱢᱟᱹ (ᱫᱟᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ)
ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱪᱩᱣᱟ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ, ᱯᱷᱨᱟᱱᱥ ᱨᱮᱭ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱠᱮᱪᱩᱣᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱥᱮ ᱠᱮᱪᱩᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ (Quechua) ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱰᱤᱥ ᱵᱩᱨᱩᱢᱟᱞᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱮᱪᱩᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱮᱪᱩᱣᱟ ᱛᱮ ᱨᱩᱱᱟᱥᱤᱢᱤ (ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ) ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱮᱪᱩᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱤᱝᱠᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱯᱮᱨᱩ, ᱵᱚᱞᱤᱵᱷᱤᱭᱟ, ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ, ᱪᱤᱞᱤ, ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱠᱩᱣᱟᱰᱚᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ

[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ

[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]
  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱠᱮᱪᱩᱣᱟᱱ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)