ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱞᱟᱛᱤᱱ
ᱨᱳᱢᱟᱱ
ᱞᱮᱠᱟᱱ
ᱪᱤᱠᱤ (impure) ᱟᱨ Bicameral
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ
ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱤᱢᱟᱹ
ᱜᱚᱴᱟᱜᱩᱴᱤ700 BCᱱᱤᱛᱟᱝ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ
ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱯᱷᱨᱮᱡᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ (ᱞᱤᱥᱩ)
ᱳᱥᱮᱡ ᱦᱚᱨᱚᱯ
ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱪᱤᱠᱤ
(partially) several phonetic alphabets, such as IPA, which have been used to write languages with no native script
(partially) ᱯᱳᱞᱥᱨᱰ ᱦᱚᱨᱚᱯ (ᱢᱤᱭᱟᱣ)
(partially) Caroline Island script (Woleaian)
(indirectly) Cherokee syllabary
(indirectly, partially) ᱭᱩᱠᱛᱩ ᱦᱚᱨᱚᱯ
ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱥᱤᱨᱤᱞᱤᱠ ᱦᱚᱨᱚᱯ
ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ
ᱡᱚᱨᱡᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ
ᱠᱳᱯᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ
ᱨᱩᱱᱤ ᱪᱤᱠᱤ
ᱟᱭᱮᱥᱳ ᱑᱕᱙᱒᱔Latn,
ᱧᱮᱞ Latin characters in Unicode

ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱥᱮ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱬᱮ ᱜᱽᱨᱤᱠ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱚᱛ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ (ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱ ᱗᱐ % ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱮᱫᱼᱟ) ᱾ ᱯᱟᱪᱮ, ᱛᱟᱞᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱤᱣᱨᱳᱯ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ, ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱟᱨ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱾ "ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ" ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱳᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ[᱑] ᱟᱨ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱠᱤᱠᱚᱬᱚᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ "ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ" ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯᱟ ᱾[᱒]

ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱫᱚ "ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱮᱞᱠᱷᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱥᱟᱶ ᱟᱭᱢᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱤᱱᱫᱩᱼᱟᱨᱚᱵᱤ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱮᱨ। ᱰᱤᱯ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱜᱮ ᱢᱩᱬᱩᱛ। ᱟᱵᱽᱪᱷᱟ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱞᱟᱴᱤᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱮᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ : ᱡᱚᱨᱢᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱰᱟᱪ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱰᱮᱱᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱱᱚᱨᱣᱮᱡᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱥᱩᱭᱰᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱟᱭᱥᱞᱮᱱᱰᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱥᱯᱮᱱᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱯᱳᱨᱛᱩᱜᱤᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱪᱮᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱠᱨᱳᱭᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱨᱳᱢᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱯᱳᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱯᱷᱤᱱᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱟᱭᱨᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱥᱠᱚᱴᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱞᱤᱛᱷᱩᱣᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱳᱭᱮᱞᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱟᱫᱚᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱤᱯᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱮᱫᱼᱟ, ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ : ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱮᱥᱯᱮᱨᱟᱱᱨᱳ, ᱯᱦᱤᱞᱤᱯᱤᱱᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱜᱟᱨᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱞᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ : ᱦᱟᱝᱜᱮᱨᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱢᱟᱞᱚᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱛᱩᱨᱠᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱩᱡᱽᱵᱮᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱛᱩᱨᱠᱢᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱠ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱚᱠ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ᱨᱳᱢᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Legend: Unicode version
Unicode 1.0 Unicode 5.1
Unicode 1.1 Unicode 5.2
Unicode 2.0 Unicode 6.0
Unicode 2.1 Unicode 6.1
Unicode 3.0 Unicode 7.0
Unicode 3.1 Unicode 8.0
Unicode 3.2 Unicode 9.0
Unicode 4.0 Unicode 11.0
Unicode 4.1 Unicode 12.0
Unicode 5.0 Unicode 13.0
Not Latin script Reserved
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Block #
0040 @ A B C D E F G H I J K L M N O C0 Controls and Basic Latin
0000–007F
(identical to ASCII)
52
0050 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
0060 ` a b c d e f g h i j k l m n o
0070 p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL
00A0   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ C1 Controls and Latin-1 Supplement
0080–00FF
(identical to ISO/IEC 8859-1)
64
00B0 ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
00C0 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
00D0 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
00E0 à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
00F0 ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
0100 Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Latin Extended-A
0100–017F
128
0110 Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
0120 Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
0130 İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
0140 ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
0150 Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
0160 Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
0170 Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
0180 ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Latin Extended-B
0180–024F
208
0190 Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
01A0 Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư
01B0 ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
01C0 ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ
01D0 ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
01E0 Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ
01F0 ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
0200 Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ
0210 Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
0220 Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
0230 Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
0240 ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ
0250 ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ IPA Extensions
0250–02AF
96
0260 ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ
0270 ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
0280 ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ
0290 ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ
02A0 ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ
02B0 ʰ ʱ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ Spacing Modifier Letters
02B0–02FF
14
02E0 ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯
1D00 Phonetic Extensions
1D00–1D7F
111
1D10
1D20
1D30 ᴿ
1D40
1D50
1D60
1D70 ᵿ
1D80 Phonetic Extensions Supplement
1D80–1DBF
63
1D90
1DA0
1DB0 ᶿ
1E00 Latin Extended Additional
1E00–1EFF
256
1E10
1E20
1E30 ḿ
1E40
1E50
1E60
1E70 ṿ
1E80
1E90
1EA0
1EB0 ế
1EC0
1ED0
1EE0
1EF0 ỿ
2070     Superscripts and Subscripts
2070–209F
15
2090    
2120 Ω Letterlike symbols
2100–214F
4
2130
2140
2160 Number Forms
2150–218F
41
2170
2180            
2C60 Latin Extended-C
2C60–2C7F
32
2C70 Ɀ
A720 Latin Extended-D
A720–A7FF
175
A730
A740
A750
A760
A770
A780
A790
A7A0
A7B0
A7C0              
A7D0                                
A7E0                                
A7F0          
AB30 ꬿ Latin Extended-E
AB30–AB6F
56
AB40
AB50
AB60        
FB00                   Alphabetic Presentation Forms FB00–FB4F 7
FF20 Halfwidth and Fullwidth Forms
(fullwidth Latin letters)
FF00–FFEF
52
FF30 _
FF40
FF50
Total characters 1,374

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "ISO 15924 – Code List in English". Unicode.org. Retrieved 2013-07-22.
  2. "Search – ISO". Iso.org. Retrieved 2014-05-12.