Jump to content

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱠᱷᱟᱥᱤ
Ka Ktien Khasi, ক ক্ত্যেন খসি
ᱨᱟᱹᱲ/ka kt̪eːn kʰasi/
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱤᱧᱚᱛ
 ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ, ᱟᱥᱟᱢ
ᱡᱟᱹᱛᱠᱷᱟᱥᱤ ᱦᱚᱲ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑,᱐᱓᱗,᱙᱖᱔ (᱒᱐᱑᱑ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱪᱤᱞᱤ)
ᱵᱟᱝᱞᱟᱼᱟᱥᱟᱢᱤᱥ[᱒]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2kha
ISO 639-3kha
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽkhas1269[᱓]
ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ, ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱝ, ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱟᱨ ᱢᱳᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱛᱚᱢᱼᱥᱟᱢᱟᱝ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ, ᱟᱨ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱠᱳᱵᱚᱨᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝᱼᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱟᱨ ᱱᱤᱠᱳᱵᱚᱨ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

᱑᱖ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱥᱟᱹ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱥᱩᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱫᱚ ᱒᱐᱐᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱒ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱳ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱫᱚᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱔] ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱨᱟᱹᱞᱟᱱ ᱥᱩᱪᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱕]

ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱡᱚᱭᱟᱱᱛᱤᱭᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱒᱐᱐᱕ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟᱼᱟᱥᱟᱢᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱥᱟᱶ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱦᱨᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱞᱚᱝ ᱾ ᱥᱳᱦᱨᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱞᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱣᱤᱞᱤᱭᱟᱢ ᱠᱮᱨᱤ ᱑᱘᱑᱓ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱘᱓᱘ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱟ ᱢᱤᱭᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱣᱮᱞᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱥ ᱡᱳᱱᱥ ᱑᱘᱔᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱨᱮ ᱣᱮᱞᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱵᱟᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱨᱮ ᱢᱩᱬ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ c,f,q,v,x ᱟᱨ z ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱫᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ï ᱟᱨ ñ, ᱟᱨ ng ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱒᱓ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱪᱤᱠᱤ
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ A B K D E G Ng H I Ï J L M N Ñ O P R S T U W Y
ᱦᱩᱰᱤᱝ ᱪᱤᱠᱤ a b k d e g ng h i ï j l m n ñ o p r s t u w y
ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ য়
ᱵᱟᱝᱞᱟ অং য়ি

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱪᱤᱠᱤ

Ïa ki bynriew baroh la kha laitluid bad ki ïaryngkat ha ka burom bad ki hok. Ha ki la bsiap da ka bor pyrkhat bad ka jingïatiplem bad ha ka mynsiem jingsngew shipara, ki dei ban ïatrei bynrap lang.

(Jinis 1 jong ka Jingpynbna-Ïar Satlak ïa ki Hok Longbriew-Manbriew)

ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ

যা কি বৃনৰ‌্যের বাৰহ লা খা লাচলোছ বাড কী যৰূঙ্কট হা কি বুৰম বাড ক হক. হাকি লা বৃস্যপ দা ক বৰ-পৃৰ্খট বাড ক চিংযাতিপলেম বাড হা ক মৃন্স্যেম চিংস্ঙেউ শীপাৰা, কী দেই বাণ যত্ৰেই বৃনৰাপ লাং.

(জিনিস বানৃঙ্গং জং ক চিংপৃনবৃনা-যাৰ সত্লাক যা কি হক লংব্ৰ্যের-মানব্র্যের.)

IPA

jaː ki bɨnreʊ baːrɔʔ laː kʰaː lacloc bat ki jaːrɨŋkat haː kaː burɔm bat ki hɔk. haː ki laː bsjap daː kaː bɔːr pɨrkʰat bat kaː dʒɪŋjaːtɪplɛm bat haː kaː mɨnseːm dʒɨŋsŋɛʊ ʃiparaː ki dɛɪ ban jaːtrɛɪ bɨnrap laŋ

(dʒinɪs banɨŋkɔŋ dʒɔŋ kaː dʒɨŋpɨnbnaː-jaːr satlak jaː ki hɔk lɔŋbreʊ manbreʊ)

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ

ᱥᱟᱢᱟᱢ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱟᱨ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢᱡᱟᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱱᱦᱳᱠ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱸᱜᱚᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨ ᱟᱯᱳᱥ ᱨᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

(ᱡᱮᱡᱟᱹᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱑)

ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
Khublei (khu-blei) ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ
Phi long kumno? ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ? ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮ "Kumno?”
Nga khlaiñ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱾
Kumne 'Kumno?' ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱞᱟ, ᱢᱮᱱᱮᱛ 'ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ' ᱾
Um ᱫᱟᱜ
Ja ᱫᱟᱠᱟ
Dohkha (doh-kha) ᱦᱟᱹᱠᱩ (ᱡᱤᱞ)
Dohsyiar (doh-syiar) ᱥᱤᱢ (ᱡᱤᱞ)
Dohsniang (doh-sni-ang) ᱥᱩᱠᱨᱤ (ᱡᱤᱞ)
Dohmasi (doh-ma-si) ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ (ᱡᱤᱞ)
Dohblang (doh-bl-ang) ᱢᱟᱴᱴᱟᱱ (ᱡᱤᱞ)
Jyntah (jyn-tah) ᱛᱷᱟᱹᱨᱤ (ᱡᱤᱞ/ᱥᱟᱵᱽᱡᱤ)
Jhur (jh-ur) ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ
Dai ᱫᱟᱹᱞ
Mluh (ml-uh) ᱵᱩᱞᱩᱝ
Duna (du-na) ᱠᱚᱢ
Sohmynken (soh-myn-ken) ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ
Sngewbha ai biang seh ᱟᱨ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱾
Lah biang ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ
Sngewbha ai um seh ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ
Sngewbha ai ja seh ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱾
Sngewbha ai jyntah seh ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱩ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱾
Ai aiu? / Kwah aiu? ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
Sngewbha ai kwai seh ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ 'ᱠᱣᱟᱭ' ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱾
Aiu? ᱪᱮᱫ?
Mynno? ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ?
Lano? ᱛᱤᱥ? (ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱱᱟᱝ)
Hangno? / Shano? ᱚᱠᱟ ᱨᱮ?
Kumno? ᱪᱮᱠᱟ?
Thiah suk. ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱢᱮ ᱾ ("ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱧᱤᱫᱟᱹ" ᱞᱮᱠᱟ)
Kumno ngan leit sha Nan Polok? ᱣᱟᱨᱰ ᱫᱟᱨᱦᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱠᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ?
Katno ka dor une / kane? ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ? ("une" ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ, "kane" ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱟᱨ "ine"

ᱫᱚ ᱦᱟᱫ ᱡᱟᱱᱟᱝ)

Leit suk. ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱬᱟᱱ
ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱮ "Shong suk.” ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱮᱛ "ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱮ”

ᱮᱞᱠᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

wei
ar
lai
saw
san
hynriew
hynñiew
phra
khyndai
᱑᱐ shiphew
᱒᱐ arphew
᱓᱐ laiphew
᱔᱐ sawphew
᱕᱐ sanphew
᱖᱐ hynriewphew
᱗᱐ hynñiewphew
᱘᱐ phraphew
᱙᱐ khyndaiphew
᱑᱐᱐ shispah
᱒᱐᱐ arspah
᱓᱐᱐ laispah
᱔᱐᱐ sawspah
᱕᱐᱐ sanspah
᱖᱐᱐ hynriewspah
᱗᱐᱐ hynñiewspah
᱘᱐᱐ phraspah
᱙᱐᱐ khyndaispah
᱑᱐᱐᱐ shihajar
᱑᱐᱐᱐᱐ shiphewhajar
᱑᱐᱐᱐᱐᱐ shilak
᱑᱐᱐᱐᱐᱐᱐᱐᱐ shiklur
᱑᱐᱐᱐᱐᱐᱐᱐᱐᱐ shiarab

ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ (ᱜᱟᱢᱟᱢ, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱛ) ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱸᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩ ᱥᱳᱥᱳ ᱛᱷᱟᱢ (᱑᱘᱗᱓ᱼ᱑᱙᱔᱐) ᱾ ᱩ ᱢᱟᱣᱯᱷᱳᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Statement 1: Abstract of speakers' strength of languages and mother tongues – 2011". www.censusindia.gov.in. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Retrieved 7 July 2018.
  2. "ScriptSource – Khasi". scriptsource.org.
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Khasi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  4. "The Khasi language is no longer in danger". United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 4 June 2012. Retrieved 29 September 2012.
  5. "Speakers put stress on inclusion of Khasi language in 8th schedule". The Sentinel. Assam. 5 May 2017.

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]