ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱜᱮᱛᱟᱹ
ᱫᱤᱫᱟᱭᱤ
ଡିଡାୟୀ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱡᱟᱹᱛ᱗,᱔᱐᱐ (᱒᱐᱐᱑ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱓,᱑᱐᱐ (᱑᱙᱙᱑ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱳᱰᱤᱭᱟ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3gaq
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽgata1239[᱒]

ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ; ᱟᱥᱟ, ᱫᱤᱫᱮᱭ ᱥᱮ ᱫᱤᱫᱟᱭᱤ, ᱫᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱮᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱫᱤᱫᱟᱭᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ᱾

ᱦᱚᱲᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱞᱠᱟᱱᱜᱤᱨᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱠᱳᱨᱟᱯᱩᱴ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱓,᱐᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ᱾ ᱮᱱᱰᱟᱨᱥᱚᱱ (᱒᱐᱐᱘) ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱔,᱕᱐᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱮᱛᱷᱱᱳᱞᱚᱜᱽ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱮ ᱧᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱦᱟᱹᱯᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱫᱚ ᱨᱮᱢᱳ ᱟᱨ ᱜᱩᱴᱳᱵᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ; ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱫᱚ ᱜᱩᱴᱳᱵᱽ-ᱨᱮᱢᱳ-ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱞᱮᱡ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱩᱯ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾[᱓]

ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱩᱨᱩ ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱞᱮᱱ ᱜᱮᱛᱟᱹ᱾

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱞᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱡᱮᱥᱮᱢᱟᱞ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱼᱜᱮᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱴᱮᱦᱟᱸᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾[᱔]

ᱜᱮᱛᱟᱹ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱟᱹᱨᱤ
᱑. muiŋ ᱒᱑. mũikuɽi muiŋ /ekustɔra
᱒. mbar ᱒᱒. mũikuɽi mbar
᱓. ɲji ᱒᱓. mũikuɽi ɲji
᱔. õ ᱒᱔. mũikuɽi hõ
᱕. malʷe ᱒᱕. mũikuɽi malikliɡˀ
᱖. tur ᱒᱖. mũikuɽi turukliɡˀ
᱗. ɡul ᱒᱗. mũikuɽi gukliɡˀ
᱘. tma /aʈʈa ᱒᱘. mũikuɽi tomakliɡˀ / mũikuɽi tma
᱙. sontiŋ /nɔʈa ᱒᱙. mũikuɽi sontiŋkliɡˀ
᱑᱐. ɡʷa / dɔsʈa ᱓᱐. mũikuɽi ɡʷa ( ᱒᱐ + ᱑᱐) / tirisʈa
᱑᱑. ɡʷamiŋ / eɡaʈa ᱔᱐. mbarkuɽi ( ᱒ x ᱒᱐)/ calistɔra
᱑᱒. ɡombar /baroʈa ᱕᱐. mbarkuɽi ɡʷa ( ᱒᱐ + ᱑᱐) /pɔcas
᱑᱓. ɡoɲji /teroʈa ᱖᱐. ɲjikuɽi ( ᱓ x ᱒᱐) / saʈe
᱑᱔. ɡohõ /coudoʈa ᱗᱐. ɲjikuɽi ɡʷa / suturi
᱑᱕. ɡomal / pɔndrɔʈa ᱘᱐. ōkuɽi ( ᱔ x ᱒᱐)
᱑᱖. ɡotur / soloːʈa ᱙᱐. ōkuɽi ɡʷa
᱑᱗. ɡogu / sɔtroʈa ᱑᱐᱐. malkuɽi ( ᱕ x ᱒᱐) /soetɔra
᱑᱘. ɡotma / aʈɾa
᱑᱙. ɡososiŋ / unisʈa
᱒᱐. ɡosolɡa /kuɽitɔra /kuɽeta

ᱥᱩᱯᱩᱨᱼᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱑.᱐ ᱑.᱑ ᱜᱮᱛᱟᱹ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Gata'". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  3. Zide, Norman H. (1976). "A Note on Gta? Echo Forms". Oceanic Linguistics Special Publications (13): 1335–1343. ISSN 0078-3188. JSTOR 20019204.
  4. Ghosh, Arun. (n.d.). Numeral Systems of the World's Languages. Archived ᱒᱐᱑᱔-᱐᱔-᱒᱑ at the Wayback Machine.

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]