ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ (ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮ; ଓଡ଼ିଆ ଲିପି) ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱜᱳᱞ ᱜᱳᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱤᱞ, ᱢᱟᱞᱟᱭᱟᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱫᱚᱜᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱱᱟᱜᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¹⁄₁₆ ³⁄₁₆ ¼ ½ ¾

ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱟᱡᱟ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

a ā i ī u ū r̥̄ l̥̄ e ai o au
[ɔ] [aː] [i] [iː] [u] [uː] [ru] [ruː] [lu] [luː] [eː] [ɔi̯] [ɔ] [ɔu̯]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ଡ଼ ଢ଼
ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña ṭa ṭha ḍa ḍha ṛa ṛha ṇa ta tha da dha na pa pha ba va bha ma ya ẏa ra ḷa la va śa ṣa sa ha
[kɔ] [kʰɔ] [ɡɔ] [ɡʱɔ] [ŋɔ] [tʃɔ] [tʃʰɔ] [dʒɔ] [dʒʱɔ] [ɲɔ] [ʈɔ] [ʈʱɔ] [ɖɔ] [ɖʱɔ] [ɽɔ] [ɽʱɔ] [ɳɔ] [t̪ɔ] [t̪ʰɔ] [d̪ɔ] [d̪ʱɔ] [nɔ] [pɔ] [pʰɔ] [bɔ] [bʱɔ] [mɔ] [dʒɔ] [jɔ] [rɔ] [ɭɔ] [lɔ] [wɔ] [sɔ] [sɔ] [sɔ] [hɔ]

ᱤᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

‌ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱥᱴᱮᱱᱰᱟᱨᱰ ᱑᱙᱙᱑ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨᱚᱱ ᱑.0 ᱩᱪᱷᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ

The Unicode block for Odia is U+0B00–U+0B7F:

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Unicode chart Oriya

ᱵᱟᱦᱚᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]