ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ
ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱞᱤᱯᱤ, ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱟᱠᱥᱚᱨ
ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର
ᱞᱮᱠᱟᱱ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱳᱰᱤᱭᱟ, ᱥᱚᱸᱥᱠᱨᱤᱛ, ᱠᱩᱭ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, ᱦᱚ, ᱪᱷᱚᱛᱤᱥᱜᱚᱲᱤ
ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱤᱢᱟᱹ
c. 14th century – ᱱᱤᱛ[᱑]
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ
ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱠᱟᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱤ
ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱵᱟᱝᱞᱟ-ᱟᱥᱟᱢᱤ ᱪᱤᱠᱤ, ᱛᱩᱨᱦᱩᱛᱟ, ᱱᱟᱜᱽᱨᱤ ᱪᱤᱠᱤ, ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱪᱤᱠᱤ[᱒][᱔][᱕]
ᱟᱭᱮᱥᱳ ᱑᱕᱙᱒᱔Orya,
U+0B00–U+0B7F
[a] The Semitic origin of the Brahmic scripts is not universally agreed upon.

ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ (ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮ: ଓଡ଼ିଆ ଲିପି) ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱜᱳᱞ ᱜᱳᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱤᱞ, ᱢᱟᱞᱟᱭᱟᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¹⁄₁₆ ³⁄₁₆ ¼ ½ ¾

ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱟᱡᱟ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

a ā i ī u ū r̥̄ l̥̄ e ai o au
[ɔ] [aː] [i] [iː] [u] [uː] [ru] [ruː] [lu] [luː] [eː] [ɔi̯] [ɔ] [ɔu̯]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ଡ଼ ଢ଼
ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña ṭa ṭha ḍa ḍha ṛa ṛha ṇa ta tha da dha na pa pha ba va bha ma ya ẏa ra ḷa la va śa ṣa sa ha
[kɔ] [kʰɔ] [ɡɔ] [ɡʱɔ] [ŋɔ] [tʃɔ] [tʃʰɔ] [dʒɔ] [dʒʱɔ] [ɲɔ] [ʈɔ] [ʈʱɔ] [ɖɔ] [ɖʱɔ] [ɽɔ] [ɽʱɔ] [ɳɔ] [t̪ɔ] [t̪ʰɔ] [d̪ɔ] [d̪ʱɔ] [nɔ] [pɔ] [pʰɔ] [bɔ] [bʱɔ] [mɔ] [dʒɔ] [jɔ] [rɔ] [ɭɔ] [lɔ] [wɔ] [sɔ] [sɔ] [sɔ] [hɔ]

ᱤᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

‌ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱥᱴᱮᱱᱰᱟᱨᱰ ᱑᱙᱙᱑ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨᱚᱱ ᱑.0 ᱩᱪᱷᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ

ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱵᱞᱚᱠ ᱫᱚ U+0B00–U+0B7F:

ᱳᱰᱤᱭᱟ[1][2]
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱠᱚᱱᱥᱳᱨᱴᱤᱭᱟᱢ ᱠᱳᱰ ᱪᱟᱨᱴ (ᱯᱤ.ᱰᱤ.ᱮᱯᱷ)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0B0x
U+0B1x
U+0B2x
U+0B3x ି
U+0B4x
U+0B5x
U+0B6x
U+0B7x
Notes
᱑.^ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱑᱓.᱐ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ
᱒.^ Grey areas indicate non-assigned code points

ᱵᱟᱦᱚᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Salomon, Richard (1998). Indian Epigraphy. p. 41.
  2. ᱒.᱐ ᱒.᱑ Handbook of Literacy in Akshara Orthography, R. Malatesha Joshi, Catherine McBride(2019),p.27
  3. Rath, Saraju (2012). "The Oriya Script: Origin, Development and Sources". {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  4. ᱔.᱐ ᱔.᱑ Salomon, Richard (1998). Indian Epigraphy. p. 101.
  5. Masica, Colin (1993). The Indo-Aryan languages. p. 143.