ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ
ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱞᱤᱯᱤ, ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱟᱠᱥᱚᱨ
ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର
Odia script.png
Type
Languages ᱳᱰᱤᱭᱟ, ᱥᱚᱝᱠᱨᱤᱛ, ᱠᱩᱭ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, ᱦᱚ, ᱪᱷᱚᱛᱤᱥᱜᱚᱲᱤ
Time period
c. 14th century – ᱱᱤᱛ[᱑]
Parent systems
Child systems
ᱠᱟᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱤ
Sister systems
ᱵᱟᱝᱞᱟ-ᱟᱥᱟᱢᱤ ᱪᱤᱠᱤ, ᱛᱩᱨᱦᱩᱛᱟ, ᱱᱟᱜᱽᱨᱤ ᱪᱤᱠᱤ, ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱪᱤᱠᱤ[᱒][᱔][᱕]
Direction ᱪᱷᱟᱸᱪ:ISO 15924 direction
ISO 15924 ᱪᱷᱟᱸᱪ:ISO 15924 code, ᱪᱷᱟᱸᱪ:ISO 15924 number
Unicode alias
ᱪᱷᱟᱸᱪ:ISO 15924 alias
U+0B00–U+0B7F
[a] The Semitic origin of the Brahmic scripts is not universally agreed upon.

ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ (ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮ; ଓଡ଼ିଆ ଲିପି) ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱜᱳᱞ ᱜᱳᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱤᱞ, ᱢᱟᱞᱟᱭᱟᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱫᱚᱜᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱱᱟᱜᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¹⁄₁₆ ³⁄₁₆ ¼ ½ ¾

ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱟᱡᱟ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

a ā i ī u ū r̥̄ l̥̄ e ai o au
[ɔ] [aː] [i] [iː] [u] [uː] [ru] [ruː] [lu] [luː] [eː] [ɔi̯] [ɔ] [ɔu̯]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ଡ଼ ଢ଼
ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña ṭa ṭha ḍa ḍha ṛa ṛha ṇa ta tha da dha na pa pha ba va bha ma ya ẏa ra ḷa la va śa ṣa sa ha
[kɔ] [kʰɔ] [ɡɔ] [ɡʱɔ] [ŋɔ] [tʃɔ] [tʃʰɔ] [dʒɔ] [dʒʱɔ] [ɲɔ] [ʈɔ] [ʈʱɔ] [ɖɔ] [ɖʱɔ] [ɽɔ] [ɽʱɔ] [ɳɔ] [t̪ɔ] [t̪ʰɔ] [d̪ɔ] [d̪ʱɔ] [nɔ] [pɔ] [pʰɔ] [bɔ] [bʱɔ] [mɔ] [dʒɔ] [jɔ] [rɔ] [ɭɔ] [lɔ] [wɔ] [sɔ] [sɔ] [sɔ] [hɔ]

ᱤᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

‌ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱥᱴᱮᱱᱰᱟᱨᱰ ᱑᱙᱙᱑ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨᱚᱱ ᱑.0 ᱩᱪᱷᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ

ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱵᱞᱚᱠ ᱫᱚ U+0B00–U+0B7F:

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Unicode chart Oriya

ᱵᱟᱦᱚᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Salomon, Richard (1998). Indian Epigraphy. p. 41. 
  2. ᱒.᱐ ᱒.᱑ Handbook of Literacy in Akshara Orthography, R. Malatesha Joshi, Catherine McBride(2019),p.27
  3. Rath, Saraju (2012). "The Oriya Script: Origin, Development and Sources". 
  4. ᱔.᱐ ᱔.᱑ Salomon, Richard (1998). Indian Epigraphy. p. 101. 
  5. Masica, Colin (1993). The Indo-Aryan languages. p. 143.