ᱛᱷᱚᱠ:Language articles citing Ethnologue 18

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱛᱷᱱᱳᱞᱚᱜᱽ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "Language articles citing Ethnologue 18"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱑᱙ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱑᱙ ᱾