ᱛᱷᱚᱠ:Language articles citing Ethnologue 18

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱛᱷᱱᱳᱞᱚᱜᱽ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "Language articles citing Ethnologue 18"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱐᱗ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱐᱗ ᱾