ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱭᱵᱚᱨ ᱯᱟᱠᱷᱛᱩᱱᱠᱷᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱨᱚᱞ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱔᱑᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱳᱣᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱮᱫᱟ ᱾[᱑]

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Pp-move

Kalasha
Kal'as'amondr, کالؕاشؕا
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶPakistan (Chitral District)
ᱮᱞᱟᱠᱟKalasha Valleys
ᱡᱟᱹᱛKalash
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱒".[᱒]
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
Arabic script, Latin script
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3kls
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽkala1372[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ59-AAB-ab

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Kalash people ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱫᱚ ᱱᱩᱨᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱣᱟᱭᱜᱟᱞᱤ (ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ-ᱚᱞᱟ) ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱫᱽᱥᱟᱦ ᱢᱩᱱᱤᱨ ᱵᱷᱩᱠᱷᱟᱨᱤ (Badshah Munir Bukhari) ᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ, "ᱠᱟᱞᱟᱥ" ᱫᱚ ᱟᱯᱷᱜᱟᱱᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱩᱨᱤᱥᱛᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱣᱮᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱯᱮᱪ ᱵᱷᱮᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱵᱷᱮᱞᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮᱼᱯᱟᱪᱮ ᱨᱮᱱ ᱱᱩᱨᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ "ᱠᱚᱞᱟᱥ" ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱨᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱞᱟᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱮᱜᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱱᱩᱨᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚᱧᱮ ᱪᱤᱛᱨᱚᱞ ᱨᱮᱭ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ, ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱷᱟ ᱢᱩᱱ (ᱠᱟᱞᱟᱥᱷᱟ) ᱟᱨ ᱱᱩᱨᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱷᱟ ᱟᱞᱟ (ᱣᱟᱭᱜᱟᱞᱤ) ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱼᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱑᱙ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱳᱨᱤᱭᱮᱱᱴᱟᱞᱤᱥᱴ ᱜᱳᱴᱞᱤᱵᱷ ᱣᱤᱞᱦᱮᱞᱢ ᱞᱟᱭᱤᱴᱱᱚᱨ ᱟᱨ ᱒᱐ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱨᱡᱽ ᱢᱚᱨᱜᱮᱱᱥᱴᱭᱟᱨᱱ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱮᱞᱮᱱᱟ ᱵᱟᱥᱤᱨ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱡᱽ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱮᱞᱟᱥ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱥᱮ ᱩᱨᱛᱥᱩᱱ ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱫᱚ ᱒᱐ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱞᱟᱥ-ᱢᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱳᱣᱟᱨ-ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱨᱛᱥᱩᱱᱤᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱟ.ᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ, ᱠᱟᱞᱟᱥᱟᱦ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚᱱᱥᱚᱨᱵᱮᱴᱤᱵᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱳᱣᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮ, ᱠᱟᱞᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱳᱣᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟᱨᱵᱷᱮᱴᱤᱵᱷ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱥᱯᱮᱨᱮᱴ ᱠᱚᱱᱥᱚᱱᱟᱱᱴ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱰᱟᱨᱰᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱞᱚᱥᱴᱚᱨ (ᱟᱨ ᱢᱮᱱᱮᱛ) ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱟᱨ ᱰᱟᱨᱰᱤᱠ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱾

ᱯᱷᱚᱱᱚᱞᱚᱡᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱞᱟᱥᱷᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱯᱷᱳᱱᱚᱞᱚᱡᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱴᱤᱯᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱯᱞᱟᱭᱤᱱ, ᱞᱚᱝᱜ, ᱱᱟᱥᱟᱞ ᱟᱨ ᱨᱮᱴᱨᱳᱯᱷᱞᱮᱠᱥ ᱵᱷᱳᱠᱮᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ (Heegård & Mørch ᱒᱐᱐᱔) ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱟᱞᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ:

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Front Central Back
Close i ĩ i˞ ĩ˞ u ũ u˞ ũ˞
Mid e ẽ e˞ ẽ˞ o õ o˞ õ˞
Open a ã a˞ ã˞

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Labial Alveolar Retroflex Postalveolar/
Palatal
Velar Uvular Glottal
Nasal m n (ɳ) (ɲ) (ŋ)
Stop voiceless p t ʈ k (q)
voiced b d ɖ ɡ
aspirated ʈʰ
breathy voiced ɖʱ ɡʱ
Affricate voiceless ts
voiced dz
aspirated tsʰ tʂʰ tɕʰ
breathy voiced dʑʱ
Fricative voiceless s ʂ ɕ (x) h
voiced z ʐ ʑ (ɣ)
Approximant l ɫ j w
Rhotic r (ɽ)

ᱮᱴᱟᱜ ᱰᱟᱨᱰᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱯᱷᱚᱱᱮᱢᱤᱠ ᱥᱮ ᱟᱞᱳᱯᱷᱳᱱᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ, ᱡᱮᱢᱚᱱ /h/ ᱥᱟᱶ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱱᱥᱚᱱᱟᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱞᱚᱥᱴᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱔]


ᱯᱷᱳᱱᱮᱢ /x ɣ q/ ᱫᱚ ᱞᱳᱱ ᱣᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱟ.ᱲᱟ. ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

English Kalasha Sanskrit other Indo-Aryan languages
bone athi, aṭhí asthi Hindi -; Nepali ā̃ṭh 'the ribs'
urine mutra, mútra mūtra H. mūt; Assamese mut
village grom grama H. gā̃w; A. gãü
rope rajuk, raĵhú-k rajju H. lej, lejur; A. lezu
smoke thum dhūma H. dhūā̃, dhuwā̃; A. dhü̃a
meat mos maṃsa H. mā̃s, mās, māsā
dog shua, śõ.'a śvan H. -; Sinhalese suvan
ant pililak, pilílak pipīla, pippīlika H. pipṛā; A. pipora
son put, putr putra H. pūt; A. put
long driga, dríga dīrgha H. dīha; A. digha
eight asht, aṣṭ aṣṭā H. āṭh; A. ath
broken china, čhína chinna H. chīn-nā 'to snatch';
kill nash nash, naś, naśyati H. nā̆s 'destroy'

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮ ᱠᱮᱞᱟᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱕]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03740463.2015.1069049 Acta Linguistica Hafniensia. 47 (sup1): 1–275. doi:10.1080/03740463.2015.1069049. ISSN 0374-0463. S2CID 218660179
  2. Kalasha at Ethnologue (18th ed., 2015)
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Chitral Kalasha". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  4. Edelman, D. I. (1983). The Dardic and Nuristani Languages. Moscow: (Institut vostokovedenii︠a︡ (Akademii︠a︡ nauk SSSR). p. 202.
  5. R.T.Trail and G.R. Cooper, Kalasha Dictionary – with English and Urdu. National Institute of Pakistan Studies, Islamabad & Summer Institute of Linguistics, Dallas TX. 1999