ᱯᱟᱥᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱯᱟᱥᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (پشه اې ژبه) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱟᱭᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱢᱼᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱯᱷᱜᱟᱱᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱯᱤᱥᱟ, ᱞᱟᱜᱷᱢᱟᱱ, ᱱᱟᱝᱜᱽᱨᱟᱦᱟᱨ, ᱱᱩᱨᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱠᱩᱱᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱟᱵᱩᱞ (ᱥᱩᱨᱳᱵᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ) ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾[᱑]

Pashayi
Pashai
زبان پشه‌ای
Zabân Pašhây
Pashayi in Nastaliq
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶAfghanistan
ᱡᱟᱹᱛPashayi people
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱒".[᱒]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
Persian alphabet
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3Variously:
aee – Northeastern
glh – Northwestern
psi – Southeastern
psh – Southwestern
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽpash1270[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ59-AAA-a
Linguistic map of Afghanistan; Pashayi is spoken in the purple area in the east.

᱒᱐᱐᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱟᱭᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱓᱐% ᱞᱮᱠᱥᱤᱠᱮᱞ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ:

ᱮᱛᱚᱢ-ᱥᱟᱢᱟᱝ: ᱟᱨᱮᱴ, ᱪᱚᱞᱟᱥ (ᱪᱤᱞᱟᱥ), ᱠᱟᱱᱰᱟᱠ, ᱠᱚᱨᱚᱝᱜᱚᱞ, ᱠᱩᱨᱫᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ: ᱟᱞᱟᱥᱟᱭ, ᱵᱳᱞᱟᱜᱷᱟᱭᱤᱱ, ᱜᱩᱞᱵᱟᱦᱟᱨ, ᱠᱚᱦᱱᱟᱫᱮ, ᱞᱳᱨᱳᱣᱟᱱ, ᱱᱟᱡᱤᱞ, ᱱᱟᱝᱜᱟᱨᱟᱪ, ᱯᱟᱪᱟᱜᱟᱱ, ᱯᱟᱱᱰᱟᱣ, ᱯᱟᱨᱟᱡᱽᱜᱷᱟᱱ, ᱯᱟᱥᱟᱜᱟᱨ, ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ, ᱥᱚᱢᱚᱠᱚᱴ, ᱥᱩᱴᱩᱞ, ᱩᱡᱽᱵᱤᱱ, ᱣᱚᱰᱟᱣ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ

ᱠᱚᱧᱮ-ᱥᱟᱢᱟᱝ: ᱰᱟᱢᱮᱱᱪ, ᱞᱟᱜᱷᱢᱟᱱᱤ, ᱥᱩᱢ, ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱱᱩᱨ, ᱣᱮᱜᱟᱞᱤ ᱨᱚᱲ

ᱥᱟᱢᱟᱝᱼᱯᱟᱪᱮ: ᱤᱥᱯᱤ, ᱤᱥᱠᱮᱱ, ᱛᱟᱜᱩᱣᱟ ᱨᱚᱲ

᱒᱐᱑᱔ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨᱟᱞ ᱰᱤᱥᱚᱨᱴᱮᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱜᱽᱨᱟᱢᱮᱴᱤᱠᱥ ᱚᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱯᱷᱚᱱᱚᱞᱚᱡᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Labial Dental/
Alveolar
Palato-
alveolar
Retroflex Dorsal Glottal
Nasal m n ɳ ŋ
Plosive voiceless p ʈ k
voiced b ɖ ɡ
Affricate voiceless t͡ʃ
voiced d͡ʒ
Fricative voiceless s ʃ (ʂ) x (h)
voiced z ʒ (ʐ) ɣ
lateral ɬ
Rhotic tap ɾ ɽ
trill r
Approximant lateral l
central ʋ ~ w j

[h] ᱫᱚ ᱳᱣᱮᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱷᱳᱱᱮᱢᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Front Central Back
High i u
Mid e o
Low a

ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾

/e/ ᱫᱚ [ɛ] ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ /a/ ᱫᱚ [ə] ᱟᱨᱵᱟᱝ [æ] ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱾[᱔]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-international-phonetic-association/article/southeastern-pashayi/8CDDFBEC9998A428ACA1FFB023555626

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Masica, Colin P. (1991). The Indo-Aryan Languages. Cambridge: Cambridge University Press. p. 440
  2. Northeastern at Ethnologue (18th ed., 2015)
    Northwestern at Ethnologue (18th ed., 2015)
    Southeastern at Ethnologue (18th ed., 2015)
    Southwestern at Ethnologue (18th ed., 2015)
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Pashayi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  4. https://books.google.com/books/about/A_Descriptive_Grammar_of_Pashai.html?id=9GfwrQEACAAJ