ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ
Bikol Sentral
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱟᱭᱤᱱ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ
ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱤᱠᱳᱞᱟᱱᱳ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱒.᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱑᱙᱙᱐ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱩᱨᱩᱭᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ[᱒]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱟᱠᱷᱚᱨ)
ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱥᱟᱦᱟᱱ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱥᱟᱢᱵᱽᱲᱟᱣᱤᱭᱟᱹ Komisyon sa Wikang Filipino (ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱟᱭᱤᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3 bcl
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ cent2087[᱓]
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ, ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ, ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱱᱟᱜᱟ ᱦᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱥᱴᱨᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱞᱩᱡᱳᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱠᱳᱞᱟᱱᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟᱨᱤᱱᱥ ᱥᱩᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱞᱠᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱮᱥᱯᱮᱱᱤᱥ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱾ ᱮᱢᱱᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱞᱟᱥ ᱥᱤᱝᱠᱳ (᱕ ᱴᱟᱲᱟᱝ) ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱵᱤᱠᱳᱞᱟᱱᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱮᱥᱯᱮᱱᱤᱥ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱼᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱠᱳᱞ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱾

One-half.
Kabangâ
One.
Sarô
Two.
Duwá/Dos
Three.
Toló/Tres
Four.
Apát/Quatró
Five.
Limá/Sincó
Six.
Anóm/Sais
Seven.
Pitó/Siyeté
Eight.
Waló/Otsó
Nine.
Siyam/Nuevé
Ten.
Sampólô/Diez
Fifteen.
Kaglimá/Kinsé
Twenty.
Duwampólô/Baynté
Twenty-five.
Duwampólô may lima/Baynté sinkó
Thirty.
Tolompólô/Traintá
Thirty-five.
Tolompólô may lima/Traintá y sincó
Forty.
Apát na pólô/Quarentá
Forty-five.
Apát na pólô may lima/Quarentá y sincó
Fifty.
Limampólô/Sinkwentá
Fifty-five.
Limampólô may lima/Sinkwentá y sincó
Sixty.
Anóm na pólô/Sisentá
Sixty-five.
Anóm na pólô may lima/Sisentá sinco
Seventy.
Pitómpólô/Sitentá
Seventy-five.
Pitompólô may lima/Sitentá y sincó
Eighty.
Walompólô/Ochenta
Eighty-five.
Walompólô may lima/Ochenta y sincó
Ninety.
Siyam na pólô/Noventá
Ninety-five.
Siyam na pólô may lima/Noventá y sincó
One-hundred.
Sanggatós
One-thousand.
Sangribo
Ten-thousand.
Sangyukot (Old Bikol)[᱔]
One-million.
Sanglaksa' (Old Bikol)[᱕]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱠᱳᱞ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Philippine Census, 2000. Table 11. Household Population by Ethnicity, Sex and Region: 2000
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Coastal-Naga Bikol". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
  4. Lisboa, Márcos de (1865). Vocabulario de la lengua bicol [Vocabulary of the Bicol language] (in ᱮᱥᱯᱮᱱᱤᱥ). Manila: Est. Tip. del Colegio de Santo Tomas. pp. 32. 
  5. Lisboa, Márcos de (1865). Vocabulario de la lengua bicol [Vocabulary of the Bicol language] (in ᱮᱥᱯᱮᱱᱤᱥ). Manila: Est. Tip. del Colegio de Santo Tomas. pp. 208.