Jump to content

ᱫᱚᱢᱟᱠᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱫᱟᱣᱩᱫᱤ ᱥᱮ ᱫᱚᱢᱟᱠᱤ (دَاؤُدِی), ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱰᱚᱢᱟᱠᱤ (ڈوماکی), ᱰᱚᱢᱟᱠᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱰᱚᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ, ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱞᱜᱤᱛ-ᱵᱟᱞᱴᱤᱥᱛᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱰᱞᱮᱱᱰᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱤᱱᱫᱳ-ᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱑]

Dawoodi
Domaaki
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶPakistan
ᱮᱞᱟᱠᱟNager and Hunza Valleys
ᱡᱟᱹᱛDomaa
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱒".[᱒]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
Arabic script[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3dmk
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽdoma1260[᱔]

ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱩᱴ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱴ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱰᱳᱢᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩᱥᱚᱠᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱰᱚᱢᱟᱠᱤ ᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱜᱤᱞᱜᱤᱛ, ᱫᱟᱨᱮᱞ, ᱴᱚᱝᱜᱤᱨ, ᱯᱩᱱᱤᱭᱟᱞ ᱟᱨ ᱠᱟᱥᱜᱷᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱩᱴ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱣᱩᱫᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱳᱥᱴ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱴᱤ (ᱵᱩᱨᱩᱥᱚᱥᱠᱤ ᱟᱨ/ᱟᱨ ᱥᱮᱱᱤᱱᱟ) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ [[ᱩᱨᱫᱩ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱰᱳᱢᱚᱠᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱟᱣᱩᱫᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱫᱟᱣᱩᱫᱽ ᱤᱥᱞᱟᱢᱤᱠ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱕]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Weinreich 2008, p. 299.
  2. Dawoodi at Ethnologue (18th ed., 2015)
  3. "Usage of Nasta'liq in the Modern Publications - Typography Day" (PDF). Typography Day.
  4. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Domaaki". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  5. Hussain 2020, p. 132.