Jump to content

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱷᱟ ᱚᱛᱮᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱝᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱴᱠᱚᱡ ᱚᱢᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱸᱜᱚᱪᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱫᱽ ᱵᱩᱱᱭᱟᱸᱫ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱟᱛᱚᱞ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]