ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ
ᱥᱳᱢ ᱯᱮᱝ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ
ᱡᱟᱹᱛᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱦᱚᱲ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱔᱐᱐ (᱒᱐᱐᱔)[᱑]
ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
Dialects
 • ᱠᱟᱞᱟᱭ (ᱯᱟᱪᱮ)
 • ᱠᱮᱭᱮᱛ (ᱥᱟᱢᱟᱝ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3sii
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽshom1245[᱒]
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ is located in ᱟᱱᱰᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ is located in ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ
ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ (ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ)
Coordinates: 7°01′N 93°49′E / 7.02°N 93.81°E / 7.02; 93.81
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱥᱮ ᱥᱳᱢ ᱯᱮᱝ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱰᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯᱠᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱮᱫ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮᱼᱯᱟᱪᱮ ᱥᱩᱢᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱴ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱟᱱᱰᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱽᱨᱚᱸᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱑᱙ ᱟᱱ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱫᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱞᱚᱴᱚᱞᱚᱜᱽ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ - ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱵᱟᱭᱳᱥᱯᱷᱤᱭᱟᱨ ᱨᱤᱡᱟᱨᱵᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱫᱚ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱔᱐᱐ ᱜᱟᱱ᱾

ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞᱚᱜ ᱦᱚᱨᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • a - [a]
 • ā - [aː]
 • ã - [ã]
 • ã̄ - [ãː]
 • e - [e]
 • ē - [eː]
 • ẽ - [ẽ]
 • ẽ̄ - [ẽː]
 • ɛ/E - [ɛ]
 • ɛ̄ - [ɛː]
 • ɛ̃ - [ɛ̃]
 • ɛ̃̄ - [ɛ̃ː]
 • i - [i]
 • ī - [iː]
 • ĩ - [ĩ]
 • ĩ̄ - [ĩː]
 • o - [o]
 • ō - [oː]
 • õ - [õ]
 • ȭ - [õː]
 • ɔ/O - [ɔ]
 • ɔ̄ - [ɔː]
 • ɔ̃ - [ɔ̃]
 • ɔ̃̄ - [ɔ̃ː]
 • ö - [ə]
 • u - [u]
 • ū - [uː]
 • ũ - [ũ]
 • ũ̄ - [ũː]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • b - [b]
 • bh - [bʱ]
 • c - [c]
 • d - [d]
 • ɸ/f - [ɸ]
 • g - [g]
 • gh - [gʱ]
 • ɣ - [ɣ]
 • h - [h]
 • j - [ɟ]
 • k - [k]
 • kh - [kʰ]
 • l - [l]
 • m - [m]
 • n - [n]
 • ŋ/ṅ/ng - [ŋ]
 • ɲ/ñ - [ɲ]
 • p - [p]
 • ph - [pʰ]
 • t - [t]
 • th - [tʰ]
 • w - [w]
 • x - [x]
 • y - [j]
 • ʔ/?/ˑ - [ʔ][᱓]

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱟᱞᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ ᱮᱛᱚᱢ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱨᱳᱴᱳ-ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ
ᱞᱚᱞᱚ dai(d) tait *taɲ
ᱯᱩᱱ fuat fôat *foan
ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ köˑat kōˑan *kuːn
ᱞᱩᱴᱤ tūˑin paṅ-nōˑin *manuːɲ
ᱥᱮᱛᱟ kab âm *ʔam
ᱧᱤᱫᱟᱹ tahap hatòm *hatəːm
ᱠᱚᱲᱟ akòit (otāˑha) *koːɲ
ᱞᱩᱛᱩᱨ nâng nâng *naŋ
ᱢᱤᱫ heng heg *hiaŋ
ᱞᱟᱡ (kàu) wīˑang *ʔac
ᱥᱤᱸᱜᱤ hok-ngīˑa hēg -

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. ᱥᱳᱢᱯᱮᱱ at Ethnologue (18th ed., 2015)
 2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Shom Peng". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
 3. "Shompen language and alphabet". Omniglot. Retrieved 2 September 2021.