ᱠᱟᱞᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱜᱚᱣᱨᱤ (ګاوری), ᱠᱟᱞᱟᱢᱤ (کالامي) ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱥᱠᱟᱨᱤᱠ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ, ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱣᱟᱴ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱣᱟᱴ ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱ (ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ) ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱫᱤᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱯᱟᱧᱡᱚᱠᱳᱨᱟ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱯᱟᱧᱡᱚᱠᱳᱨᱟ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ, ᱠᱷᱟᱭᱵᱟᱨ ᱯᱚᱠᱷᱛᱩᱸᱠᱷᱣᱟ, ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Redirect-distinguish2

Gawri
Kalami, Bashkarik, Kohistani
کالامي ګاوری
Gāwrī, Kālāmī
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶPakistan
ᱮᱞᱟᱠᱟKhyber Pakhtunkhwa
ᱡᱟᱹᱛKalami[᱑]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱒".[᱒]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
Arabic script
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3gwc
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽkala1373[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ59-AAC-c
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱚᱣᱨᱤ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱵᱽᱜᱽᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱴᱳᱨᱣᱟᱞᱤ (ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱣᱟᱴ ᱨᱮ), ᱤᱱᱫᱩᱥ ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱵᱮᱴᱮᱨᱤ, ᱪᱤᱞᱤᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱥᱳ ᱟᱨ ᱜᱚᱣᱨᱳ (ᱤᱱᱫᱩᱥ ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟ) ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱰᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱛᱱᱚᱜᱨᱤᱟ.ᱨᱤ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱚᱣᱨᱤ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱥᱤᱭᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 'ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ' ᱟᱨ ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚ 'ᱵᱩᱨᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ' ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱚᱦᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱪᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱭᱵᱟᱨ ᱯᱟᱠᱷᱛᱩᱱᱠᱷᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱣᱟᱴ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱠᱚᱦᱤᱥᱛᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ, ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱠᱚᱦᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱥᱠᱟᱨᱤᱠ (ᱢᱚᱨᱜᱮᱱᱥᱴᱤᱭᱚᱨᱱ, ᱑᱙᱔᱐), ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱜᱟᱨᱣᱤ ᱥᱮ ᱜᱚᱣᱨᱤ (ᱜᱨᱤᱚᱨᱥᱚᱱ, ᱑᱙᱑᱙; ᱵᱟᱨᱛᱷ ᱟᱨ ᱢᱚᱨᱜᱮᱱᱥᱴᱤᱭᱚᱨᱱ, ᱑᱙᱕᱘) ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ, ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱴᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱤᱱᱴᱮᱞᱮᱠᱪᱩᱞᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱜᱚᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱠᱚᱦᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱩᱛᱚᱨ ᱫᱤᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱧᱡᱚᱠᱳᱨᱟ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱚᱞᱟᱢ-ᱠᱳᱦᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱒᱐᱐,᱐᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱯᱷᱚᱱᱚᱞᱚᱡᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ

Front Back
Close i u
Mid e o
Open a ɑ

ᱫᱟᱨᱮ (/ː/) ᱟᱨ ᱱᱟᱥᱟᱞᱤᱡᱮᱥᱚᱱ (/ ̃/) ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ

Labial Dental Retroflex Palatal Velar Uvular Glottal
Nasal m n ɳ ŋ
Stop voiceless p t ʈ k (q)
voiced b d ɖ ɡ
aspirated ʈʰ
Affricate plain ts
aspirated tsʰ tʂʰ tʃʰ
voiced
Fricative voiceless (f) s ʂ ʃ x h
voiced z ɣ
Lateral voiceless ɬ
voiced l
Approximant j w
Flap ɾ ɽ

/q f z x ɣ/ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ /q f/ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ /x p/ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱾

ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ /i e a/ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱵᱷᱮᱞᱟᱨ /k ɡ ŋ/ ᱫᱚ ᱯᱮᱞᱮᱴᱟᱞᱟᱭᱤᱡᱮᱥᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ: [kj ɡj ŋj].

ᱟᱲᱟᱝ

ᱜᱚᱣᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱟᱲᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱤᱱᱴᱟᱠᱥ ᱰᱤᱯᱷᱚᱞᱴ ᱥᱮᱱᱴᱮᱡᱽ ᱚᱨᱰᱚᱨ ᱫᱚ SOV ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱚᱨᱯᱷᱚᱞᱚᱡᱤ

ᱜᱚᱣᱨᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱕᱐% ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱳᱨᱯᱷᱳᱞᱳᱡᱤᱠᱟᱞ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ, ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱳᱨᱯᱷᱮᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱢᱳᱨᱯᱷᱮᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱴᱮᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱢᱚᱰᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱠ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱠ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

Word Meaning
masc. sg. yant ‘is coming’
masc. pl. yänt 'are coming’
fem. yent ‘is coming, are coming’


ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱩᱯᱷᱤᱠᱥ ᱟᱨ ᱯᱨᱮᱯᱷᱤᱠᱥ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

Word Meaning
‘went’
gāt 'has gone’
gās̆ ‘had gone’

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱤᱱᱫᱩᱥ ᱠᱚᱦᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "The past and present of Gawri language".
  2. Gawri at Ethnologue (18th ed., 2015)
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Gawri". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)