Jump to content

ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ
ᱰᱳᱴᱭᱟᱞᱤ
डोटेली
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱱᱮᱯᱟᱞ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱰᱳᱴᱤ (ᱥᱩᱫᱩᱨᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ) ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟᱞᱤ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱗᱙᱐,᱐᱐᱐ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ (᱒᱐᱑᱑ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ (ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3dty
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽdoty1234[᱒]
ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱪᱷᱚᱢᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱚᱪᱷᱚᱢᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱨ ᱡᱤᱞ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱵᱚᱛᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱾

ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱫᱚ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱼᱯᱟᱪᱮ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱘,᱐᱐,᱐᱐᱐ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱢᱟᱣᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱜᱽᱨᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱞᱟ ᱾ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ-᱒᱐᱑᱕ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱖, ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱑ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱓]

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱟᱦᱩᱞ ᱥᱚᱝᱠᱨᱤᱛᱟᱭᱚᱱ ᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱥᱮ ᱰᱳᱴᱭᱟᱞᱤ ᱫᱚ ᱠᱩᱢᱟᱣᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱭᱩᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱑᱗᱙᱐ ᱚᱠᱛᱮ ᱰᱳᱴᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱟᱛᱭᱩᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱰᱳᱴᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾[᱔] ᱛᱚᱵᱮ, ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ, ᱮᱱᱛᱮᱨᱮᱦᱚᱸ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱬᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱮᱫᱟ ᱾

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱠᱩᱢᱟᱣᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱛᱰᱮᱞᱤ, ᱵᱟᱡᱷᱟᱸᱜᱤ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱪᱩᱞᱤ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱕] ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱶ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ :

ᱦᱚᱱᱚᱛ/ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ[᱕]
ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
ᱠᱳᱭᱞᱟᱞᱤ ᱵᱳᱭᱛᱟᱰᱮᱴᱤ, ᱵᱟᱡᱷᱟᱸᱜᱤ, ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ
ᱠᱟᱱᱪᱟᱱᱯᱩᱨ ᱵᱳᱭᱛᱟᱰᱮᱴᱤ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ, ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ
ᱰᱳᱴᱤ ᱰᱳᱴᱭᱟᱞᱤ, ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ
ᱰᱚᱰᱮᱞᱫᱷᱩᱨᱟ ᱰᱳᱴᱭᱟᱞᱤ, ᱰᱚᱰᱮᱞᱫᱷᱩᱲᱤ
ᱵᱳᱭᱛᱟᱰᱤ ᱵᱳᱭᱛᱟᱰᱤ, ᱵᱳᱭᱛᱟᱰᱮᱴᱤ, ᱰᱳᱴᱭᱟᱞᱤ
ᱫᱟᱨᱪᱩᱞᱟ ᱫᱟᱨᱪᱩᱞᱮᱞᱤ, ᱰᱳᱴᱭᱟᱞᱤ
ᱵᱟᱡᱷᱟᱝ ᱵᱟᱡᱷᱟᱸᱜᱤ, ᱵᱟᱡᱷᱟᱸᱜᱤ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ, ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ

ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱟᱨ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱩᱞᱩᱪ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ
ᱟᱪᱟᱨ डाडा अचार
ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ भितर भित्र
ᱟᱫᱦᱮ आदो अदुवा
ᱦᱚᱞᱚᱝ धुलो पिठो
ᱠᱚᱲᱟ बैकान पुरुष
ᱟᱢ तम तपाईँ / तिमी
ᱩᱞ आम आँप
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ मान्सु मान्छे
ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ झक्पट्टाल उज्यालो
ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ उनरो उनको
ᱩᱞᱴᱟᱹ बिप्प्या उल्टो
ᱩᱱᱤ उइले उसले
ᱪᱮᱛᱟᱱ मल्लो माथिल्लो
ᱟᱦᱸ
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ बैकिनी महिला
ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ टिट्या औंलो कान्छी औँला
ᱦᱚᱞᱟ (ᱮᱱᱟᱝ) बेलि हिजो
ᱞᱟᱹᱭ भुण्नु भन्नु
ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ कैको कसको
ᱚᱠᱚᱭ कैलाई कसलाई
ᱞᱚᱥᱚᱫ कच्यार हिलो
ᱴᱮᱸᱜᱚᱡ तिखुन बन्चरो
ᱠᱟᱭᱨᱟ केला केरा
ᱠᱟᱭᱨᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ साँपडो केराको पात
ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ कसाछौ कस्तो हुनुहुन्छ ?
ᱚᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ धैइ खै
ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱚᱢ हनोद्दु मात्रा भन्दा बढी खानु
ᱜᱟᱺᱭᱛᱟ बनास खुर्पा
ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮ ᱫᱟᱜᱥᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ गौण खुला आकासमुनि दिसापिसाब गर्ने ठाउँ
ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ रुबशो खात अत्यन्तै सुन्दर
ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱟᱱᱟ घाम भ्यो गर्मी भयो
ᱡᱚᱦᱟ कन्पुडो गाला
ᱛᱟᱲᱟᱢ हिट हिँड्नु
ᱦᱩᱰᱤᱝ ᱵᱚᱭᱦᱟ काजी भाइ / बहिनी
ᱴᱷᱟᱹᱶ ठौर ठाउँ
ᱡᱟᱛᱨᱟ जाँत जात्रा
ᱥᱤ (ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮᱱ) जोडो जुम्रा
ᱨᱮᱭᱟᱲ ठन्न चिसो
ᱛᱟᱢᱟᱠ तमाख तमाखु
ᱛᱷᱚᱨᱟ नानु अलिकति
ᱦᱟᱹᱥᱩ चिड्कन दुख्नु
ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱹᱴᱤ पारो दही जमाउने भाँडो
ᱛᱚᱣᱟᱭ ᱜᱟᱹᱭ धिन्वा गाई दूध दिने गाई
ᱵᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ छकला दिउँसो
ᱜᱟᱰᱟ गाड नदी
ᱵᱟᱝ नैथिन छैन
ᱚᱛ तलतिर तल
ᱮᱨᱟ स्वाइनी स्वास्नी
ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ सोराई, समराई माया
ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱛᱮ ᱦᱩᱰᱤᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ बुद्या मायाले आफूभन्दा सानोलाई गरिने सम्बोधन
ᱪᱟᱯᱟᱫ खित् फाल्नु
ᱢᱮᱨᱚᱢ बाकोरो बाख्रा
ᱜᱟᱶᱛᱟ बर्यात् जन्ती
ᱠᱚᱝᱠᱟ बौला पागल
ᱵᱟᱨᱦᱮ बाईर बाहिर
ᱯᱩᱥᱤ बिल्लो बिरालो
ᱦᱚᱦᱚ धदिउनु बोलाउनु
ᱠᱚᱲᱟ चेलो छोरा
ᱠᱩᱲᱤ चेली छोरी
ᱵᱮᱞᱪᱟ साफ्लो साबेल
ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ बल्ल गोरु
ᱠᱟᱨᱟᱢᱰᱟᱹᱨ बौजु भाउजू
ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ जनगर नगर्नुहोस्
ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ जनजा नजानुहोस्
ᱟᱞᱚᱢ ᱫᱩᱨᱩᱵᱟ जनबस नबस्नुहोस्
ᱟᱭᱚ (ᱜᱚᱜᱚ) इजा आमा
ᱨᱚᱴᱮ झगुलो भ्यागुता
ᱫᱟᱹᱨᱭᱟᱹ बकलो बाक्लो
ᱨᱩᱯᱤᱭᱟ रुप्या रुपियाँ
ᱩᱵ जाबर रौँ
ᱦᱚᱨᱢᱚ हड शरीर
ᱵᱟᱯᱞᱟ बर्यात बिहे
ᱟᱹᱭᱩᱵ बासा साँझ
ᱠᱩᱠᱢᱩ सुईना सपना
ᱵᱚᱦᱚᱜ मुण्डो टाउको
ᱥᱚᱡᱷᱮ सप्प्या सुल्टो
ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱛᱟᱥᱟᱫ (ᱜᱷᱟᱥ) गाज्जो सुकेको घाँस
ᱟᱸᱡᱚᱢ सुण्नु सुन्नु
ᱥᱮᱛᱟᱜ ब्यानल बिहान
ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱚ काखी कान्छी आमा
ᱫᱟᱛᱨᱚᱢ आँसि हँसिया
ᱟᱭᱢᱟ झिक्क, भत्ती धेरै

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱰᱳᱴᱮᱞᱤ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Dotyali". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  3. "Constitution Bill of Nepal 2072" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-01-27. Retrieved 2021-03-26.
  4. "T.R. Vaidya - ADVANCED HISTORY OF NEPAL". web.archive.org. 9 फ़रवरी 2005. Archived from the original on 2005-02-09. Retrieved 8 जनवरी 2020. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (help)
  5. ᱕.᱐ ᱕.᱑ A Sociolinguistic Study of Dotyali (ᱯᱤᱰᱤᱮᱯᱷ), ᱛᱨᱤᱵᱷᱩᱵᱚᱱ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ, 2014