"ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
Created page with "ᱯᱟ-ᱤᱛᱷᱟᱜᱚᱨᱟᱥ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱭᱩᱠᱞᱤᱰᱭᱚ ᱡᱭᱟᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱢᱠᱚᱱ ᱛᱨᱤᱵᱷᱩᱡ ᱨᱮᱱ..."
(Created page with "ᱯᱟ-ᱤᱛᱷᱟᱜᱚᱨᱟᱥ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱭᱩᱠᱞᱤᱰᱭᱚ ᱡᱭᱟᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱢᱠᱚᱱ ᱛᱨᱤᱵᱷᱩᱡ ᱨᱮᱱ...")
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱔,᱖᱕᱗

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ