ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚᱫᱚ "ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ" ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ

Jump to navigation Jump to search
ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱠᱳ      
ᱪᱷᱟᱹᱱᱤᱠᱩ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱱᱟᱝ | ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱡᱚᱱᱚᱲᱠᱚ | ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ :

ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ50 | ᱛᱟᱭᱚᱢ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ50 | ᱛᱟᱭᱚᱢ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)