Jump to content

ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱢᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱞᱠᱷᱢᱤ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱾


ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]