ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Polidoro da Caravaggio - Saturnus-thumb.jpg

ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]