ᱟᱧᱡᱮᱞᱤᱱᱟ ᱡᱳᱞᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱟᱧᱡᱮᱞᱤᱱᱟ ᱡᱳᱞᱤ

ᱟᱧᱡᱮᱞᱤᱱᱟ ᱡᱳᱞᱤ (ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ: Angelina Jolie;) (ᱡᱟᱱᱟᱢ: ᱔ ᱡᱩᱱ ᱑᱙᱗᱕) ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱞᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ, ᱯᱨᱚᱵᱩᱥᱚᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱵᱽᱦᱤᱛᱳᱣᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱳᱞᱰᱮᱱ ᱜᱳᱞᱵᱽ ᱯᱩᱨᱩᱥᱠᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱤᱥᱠᱨᱤᱱ ᱮᱠᱴᱨᱚᱥ ᱜᱤᱞᱰ ᱯᱩᱨᱩᱥᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱮᱠᱟᱰᱤᱢᱤ ᱯᱩᱨᱩᱥᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱚᱱᱟᱨᱛᱷᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]