Jump to content

ᱟᱧᱡᱮᱞᱤᱱᱟ ᱡᱳᱞᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱟᱧᱡᱮᱞᱤᱱᱟ ᱡᱳᱞᱤ

ᱟᱧᱡᱮᱞᱤᱱᱟ ᱡᱳᱞᱤ (ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ: Angelina Jolie;) (ᱡᱟᱱᱟᱢ: ᱔ ᱡᱩᱱ ᱑᱙᱗᱕) ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱞᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ, ᱯᱨᱚᱵᱩᱥᱚᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱵᱽᱦᱤᱛᱳᱣᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱳᱞᱰᱮᱱ ᱜᱳᱞᱵᱽ ᱯᱩᱨᱩᱥᱠᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱤᱥᱠᱨᱤᱱ ᱮᱠᱴᱨᱚᱥ ᱜᱤᱞᱰ ᱯᱩᱨᱩᱥᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱮᱠᱟᱰᱤᱢᱤ ᱯᱩᱨᱩᱥᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱚᱱᱟᱨᱛᱷᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]