Jump to content

ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ (ᱥᱤᱧᱚᱛ)

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ
ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱵᱚᱪᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱚᱞ ᱾ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱒᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱕᱐ (1950-01-26) ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱱᱟ ᱾
ᱢᱟᱱᱟᱣᱠᱩ  ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱞᱮᱠᱟᱱᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ
ᱢᱳᱦᱚᱴᱣᱚᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ
ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱯᱮᱨᱮᱰ, ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱠᱚ ᱮᱢ, ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱒᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ
ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱒᱖ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱥᱟᱞ ᱑᱙᱕᱐ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ (ᱮᱠᱴ) ᱑᱙᱓᱕ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱜᱼᱟ᱾

ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱩᱱ ᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱒᱖ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱔᱙ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱒᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱕᱐ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱒᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱑᱙᱓᱐ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚᱝᱜᱽᱨᱮᱥ (ᱟᱭ.ᱮᱱ.ᱥᱤ.) ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱣᱚᱨᱟᱡᱽ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨᱤ ᱰᱤᱜᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ, ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱸᱦᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱺᱫᱷᱤ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱾

ᱢᱟᱱᱟᱣ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱱᱭᱟᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱢᱚᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱜᱮᱴ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ, ᱚᱛ, ᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱥᱮᱱᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱜᱮᱴ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱷᱤᱨ ᱱᱮᱢᱚᱸᱥ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱡᱽ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱫᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ, ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱢᱟᱹᱪᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱥᱩᱨ ᱛᱮᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱱᱟ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱚ ᱨᱩᱻᱚᱨᱚᱝ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱡᱤᱭᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱫᱟᱜ, ᱚᱛ, ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱮᱰ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱟᱹᱛᱤ, ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱟᱨ ᱩᱸᱴ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱭᱠᱚ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ᱾ ᱢᱮᱞᱟᱱ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱯᱩᱛᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱰᱚᱦᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ᱾

ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱜᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱜᱽᱵᱷᱟᱜᱽ ᱜᱮᱢᱚᱬ ᱠᱤᱞᱚ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱦᱚᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱞᱟᱞᱠᱤᱞᱞᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱖ ᱢᱟᱺᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱤᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ᱾ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱠᱨᱚᱢᱚᱬ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱵᱤᱥ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱫᱽᱞᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱭ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ, ᱵᱚᱨᱱᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱚᱠᱨᱟᱲᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱩᱞ ᱠᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱠ ᱮ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ᱾

ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱥᱲᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ, ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ, ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱟᱠ ᱨᱮ ᱟᱥᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾

ᱚᱨᱡᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱚᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱲᱟᱣᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱱᱚᱶᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱟ᱾ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱤᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱛᱢᱟ ᱟᱞᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱸ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱥᱟᱞᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱤᱛ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱤᱛ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱫᱤᱥᱟᱹᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republic_Day_(India)

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]