ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ(Confederation) ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱥᱮ ᱛᱚᱞ ᱾ ᱛᱤᱱᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱪᱩᱠᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱤᱫᱟ ᱤᱱᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱜᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱞ ᱥᱮ ᱪᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱛᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]