Jump to content

ᱡᱟᱹᱛᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱟᱹᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱮ ᱟᱯᱟᱱᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ, ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱭ-ᱨᱤᱛ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ, ᱵᱤᱨ-ᱚᱛ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱫᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱰᱨ. ᱨᱚᱬᱤᱠᱟ ᱜᱩᱯᱛᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫ ᱟᱭ, "ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱠᱤᱣᱚᱱᱫᱚᱱᱛᱤ, ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱛᱷᱚᱠ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱬ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱ, ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱜᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱡᱽᱲᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱤᱝᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱤᱝᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱤᱝᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ (ᱢᱩᱨᱢᱩ) ᱫᱚ ᱥᱟᱞᱮ ᱑᱘᱒᱔ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫ ᱟᱭ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱤᱝᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚᱢᱤᱥᱱᱚᱨ ᱠᱞᱤᱣᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱨ ᱜᱤᱱᱰᱣᱟᱨ ᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱧᱩᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱭ ᱾ ᱥᱟᱞᱮ ᱑᱗᱖᱕ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱡᱟᱱᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱞᱮ ᱑᱘᱑᱗ ᱤᱥᱣᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱥ ᱟᱱᱫᱳᱞᱟᱱ, ᱥᱟᱞᱮ ᱑᱘᱕᱕ ᱤᱥᱣᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱑᱘᱘᱐ ᱨᱮ ᱵᱤᱨᱥᱟᱹ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱞᱟᱱ ᱤᱝᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱳᱣᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱠᱮᱫ-ᱟ, ᱟᱨ ᱑᱘᱕᱗ ᱤᱥᱣᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱥᱚᱛᱨᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱯᱮᱪᱷᱟ ᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱟᱱᱟᱨ ᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱧ ᱚᱛ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱫ-ᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ-ᱱᱷᱟᱪᱟᱨ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱟᱛᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱜ, ᱵᱤᱨ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱫ-ᱟ ᱾

ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱤᱱᱵᱷᱟᱭᱨᱚᱱᱢᱮᱱᱴᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱞ - ᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱟ, ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ, ᱰᱮᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱨᱚᱬᱤᱠᱟ ᱜᱩᱯᱛᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ, "ᱦᱟᱫᱽᱥᱟ" ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱤᱪᱷᱲᱟ, ᱫᱟᱞᱤᱛ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱝᱷᱟ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱞ ᱛᱚᱞ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱟᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ, ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱥᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱾ ᱟᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱪᱷᱳᱴᱟᱱᱟᱜᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱣ ᱵᱤᱜᱷᱟ ᱠᱷᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱦᱚᱸ ᱪᱚᱯᱨᱟᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱠᱩᱥᱤ-ᱠᱩᱥᱤ ᱛᱮᱭ ᱠᱩᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱚᱨᱛᱤ ᱯᱟᱴᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱰᱟᱠᱷᱟ ᱫᱷᱟᱢᱠᱤ ᱧᱟᱢ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

ᱵᱷᱤᱞᱟᱭ ᱣᱟᱬᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱨᱤᱱ ᱟᱹᱫᱤᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱥᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ "ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱟᱠᱨᱤᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ" ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ, "ᱢᱟᱲᱟᱭ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱷᱚᱱ, ᱡᱟᱹ ᱠᱟᱷᱱᱤᱡ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱟᱵᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ-ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱨᱳᱯ ᱥᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱯᱨᱟᱫᱷᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ-ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱦᱟᱡᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱷᱚᱱ-ᱵᱟᱞ ᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱲᱟᱭ ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱳᱴᱟᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱟᱲᱟᱹᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱮᱦᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱤᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚᱢ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤᱠᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱑᱕-᱒᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮᱦᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾


ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]