Jump to content

ᱠᱟᱢᱵᱳᱡᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱠᱟᱢᱵᱳᱡᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ-ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱤᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱨᱟᱱᱤ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱷᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ-ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱷᱮᱰᱤᱠ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱾

ᱠᱟᱱᱫᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱥᱳᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ , ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱢᱵᱳᱡᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱭᱩᱝ ᱮᱵᱷᱮᱥᱴᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱚᱣᱨᱭᱚ ᱨᱟᱡᱟ ᱟᱥᱳᱠᱟ (᱑᱙᱗᱐-᱑᱙᱗᱑) ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱠ ᱤᱱᱥᱠᱨᱤᱯᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱢᱟᱭᱳ-ᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ 268 ⁇ 232 BCE) ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱨᱚᱥᱴᱨᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱟᱱᱣᱟ, ᱥᱣᱮᱝᱜᱟ, ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱥᱛᱟᱱ ᱵᱷᱮᱱᱰᱤᱰᱟᱰ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱢᱵᱳᱡᱟ- (ᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱠᱟᱢᱵᱳᱡᱟ) ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱣᱨᱳᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱷᱤᱭᱚᱨ ᱫᱚ ᱡᱮ. ᱑᱙᱒᱓ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱯᱮᱱᱴᱤᱭᱚᱨ ᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱮᱢᱵᱤᱡᱮᱥ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱨ ᱠᱮᱢᱵᱤᱡᱮᱥ ᱫᱚᱥᱟᱨ (Old Persian ᱨᱮ ᱠᱟᱢᱵᱩᱡᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱢᱵᱩᱡᱤ) ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱮᱪᱮᱢᱮᱱᱤᱰ ᱨᱟᱡᱽ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱛᱮ ᱾

ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱵᱷᱮᱱ ᱞᱤᱵᱷᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱚᱥᱴᱨᱚ ᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱢᱵᱳᱡᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱷᱮᱰᱤᱠ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱜᱷᱟᱱᱛᱩᱠᱟᱥ, ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱨᱩᱠᱛᱟ ᱭᱟᱜ ᱤᱴᱤᱢᱚᱞᱚᱡᱤ ᱵᱟᱵᱚᱛᱟᱜ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱨᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱭᱟᱥᱠᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱜᱷᱟᱸᱴᱩᱠᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ "ᱥᱣᱟᱛᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮᱢᱵᱳᱡᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜᱼᱟ", ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱦᱟᱵᱷᱚᱥᱭᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱛᱚᱧᱡᱟᱞᱤ (ᱵᱤᱥᱮᱛᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ) ᱾ ᱥᱣᱟᱛᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱟᱵᱷᱮᱥᱛᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱭᱟᱣᱩᱣᱟ- ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱮᱢᱵᱳᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ M. ᱣᱤᱴᱡᱮᱞ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱜᱽᱨᱟᱢᱚᱨᱤᱥ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱥᱤᱠᱳᱜᱨᱟᱯᱷᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱕᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱭᱟᱥᱠᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱛᱚᱧᱡᱚᱲᱤ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱽᱨᱟᱢᱚᱨᱤᱥ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱥᱤᱠᱳᱜᱨᱟᱯᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]