ᱠᱩᱲᱦᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
Fog near Baden, Austria

ᱠᱩᱲᱦᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱭ ᱥᱮ ᱫᱷᱩᱸᱣᱟᱺ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱷᱩᱸᱫ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱩᱸᱫ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ.

ᱥᱟᱨᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱦᱩᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱤᱱᱡᱚᱠᱷᱚᱡᱽ ᱦᱚᱭ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱨᱮᱭᱟᱲᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱲᱚᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱫᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱚᱴᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱴᱠᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱚᱴᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱩᱲᱦᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]