Jump to content

ᱠᱩᱴᱟᱹᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
A modern claw hammer

ᱠᱩᱴᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ, ᱫᱷᱤᱨᱤ, ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ, ᱪᱷᱟᱲ ᱥᱮ ᱨᱟᱰ ᱟᱨ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱭᱞᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱑][᱒]

ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱸᱴᱤ ᱵᱤᱫ ᱫᱷᱟᱥᱟᱣ, ᱡᱩᱫᱟᱹ-ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱜ, ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱛᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱮᱭᱢᱚᱨ ᱦᱟᱭ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱥᱴᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱩᱴᱟᱹᱥᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱴᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱰᱤᱡᱟᱭᱱᱤᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ (ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱥᱜ ᱣᱮᱭᱥᱤ ᱰᱤᱡᱟᱭᱱ) ᱾

ᱠᱩᱴᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ - ᱦᱟᱛᱷᱟ (ᱦᱮᱱᱰᱤᱞ) ᱟᱨ ᱵᱚᱦᱚᱜ (ᱦᱮᱰ) ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱠᱩᱴᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱱ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱡᱟᱱ ᱢᱚᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "hammer Meaning in the Cambridge English Dictionary". dictionary.cambridge.org (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). Retrieved 2018-06-09.
  2. "How hammer is made - material, making, history, used, components, structure, steps". www.madehow.com (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). Retrieved 2018-08-21.