Jump to content

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱨᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱨᱚᱲ ᱧᱟᱢ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱜᱚᱜᱲᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ , , , , ᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾[᱑]

ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱾ [᱒]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱡᱮᱛᱞᱮᱫ ᱠᱮᱪᱮᱫ

ᱨᱟᱭ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱲᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ :- ᱛᱚ, ᱜᱚ, ᱞᱟ, ᱫᱟ,ᱡᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱨᱚᱱᱚᱲ, ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ- ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱟᱹᱜᱷᱩᱱᱟᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱤᱭᱟᱹ- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱳᱰᱤᱥᱟ, ᱥᱟᱦᱴᱟ- ᱗᱾
  2. ᱨᱚᱱᱚᱲ, ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ- ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱟᱹᱜᱷᱩᱱᱟᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱤᱭᱟᱹ- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱳᱰᱤᱥᱟ, ᱥᱟᱦᱴᱟ- ᱗᱾