ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
Muri
Puffed rice 3.jpg
Muri
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ Puffed rice, mudhi, murai, bhuja, laiyya, murmure, parmal
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ Indian subcontinent
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱚᱱᱚᱛ Indian subcontinent
ᱡᱚᱲᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱤᱥᱤᱱᱵᱟᱥᱟᱝ Bangladesh, India, Pakistan, Nepal

ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱚᱜ ᱧᱩ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱦᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱱᱟᱥᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱪ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ᱾[᱑]

ᱛᱮᱭᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱩᱭᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱧᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱠᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱮ ᱞᱩᱭᱦᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱛᱟᱭᱟ᱾

ᱵᱟᱵᱦᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱚᱞᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱢᱧᱩ ᱫᱚᱨᱤᱵ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱨᱟᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱚᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱪᱩᱨ, ᱫᱷᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ, ᱯᱮᱭᱟᱸᱡ, ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ, ᱥᱩᱱᱩᱴ, ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱥᱟᱶ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]