Jump to content

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱲ ᱟᱨ ᱥᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱫᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱤᱛᱩ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱟ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟᱥᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱛᱩᱞᱤ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱩᱨᱮ ᱫᱟᱜᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱩᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱚᱫᱟ ᱾

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟ ᱾ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱲᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱛᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱾ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱰᱤ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱚᱢᱚᱱ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱰᱟᱺᱜᱽᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱾

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱶᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ, ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱛᱟᱼᱟ ᱾

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱸᱰᱩ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱜᱚᱴᱟᱭ ᱞᱟᱞᱮ ᱪᱟᱯᱮᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱮᱨ ᱚᱢᱚᱱ ᱦᱳᱲᱳ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱡᱚᱛᱚ ᱜᱚᱡ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱸᱰᱩ ᱩᱛᱩᱲ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱨᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱛᱩᱲ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ

[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱤᱡᱟᱜ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾

https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_season