ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱲ ᱟᱨ ᱥᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱫᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱤᱛᱩ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱸ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱡᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱟ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟᱥᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱛᱩᱞᱤ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱩᱨᱮ ᱫᱟᱜᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱩᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱚᱫᱟ ᱾

ᱡᱟᱭᱛᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟ ᱾ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱲᱟᱜᱚᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱩᱛᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱾ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱰᱤ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱚᱢᱚᱱ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱰᱟᱺᱜᱽᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱤᱧ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱾


ᱱᱟᱭᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱶᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ, ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ-ᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱛᱟ-ᱟ ᱾

ᱠᱟᱭᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱸᱰᱩ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱟᱱᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱲ ᱜᱤᱴᱟᱭ ᱞᱟᱞᱮ ᱪᱟᱯᱮᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱮᱨ ᱚᱢᱚᱱ ᱦᱳᱲᱳ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱡᱚᱛᱟ ᱜᱚᱡ ᱪᱟᱵᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱸᱰᱩ ᱩᱛᱩᱲ ᱤᱫᱢᱜ-ᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱨᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱛᱩᱲ ᱤᱫᱤᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱱ ᱛᱚ ᱵᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱤᱡᱟᱜ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾

ᱯᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_season