Jump to content

ᱡᱤᱠᱤᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱤᱛ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ

ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱫᱚ (ᱟᱥᱟᱢᱤᱥᱺ জিকিৰ; ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱤ: Zikir) ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱞᱟᱦ ᱠᱚ ᱚᱬᱦᱮᱭᱮᱭᱮ᱾ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱨᱟᱵᱤᱠ ᱟᱹᱲᱟᱹ "ᱡᱤᱠᱤ-ᱟᱨ" ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱢᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱞᱟᱦᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱭ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱥᱞᱤᱢ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱡᱽ, ᱨᱳᱡᱟ, ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱮᱡ ᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱠᱤᱨᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ, ᱠᱟᱹᱞᱤ, ᱨᱟᱹᱲ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ ᱮᱱᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱶ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱨᱟᱵᱤᱠ, ᱯᱷᱟᱹᱨᱩᱥᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱞᱜᱟ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱞᱜᱟ ᱵᱟᱡᱟᱱ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱨᱩᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚᱛᱟᱨᱟ, ᱛᱤᱨᱤᱭᱳ, ᱴᱚᱠᱟᱨᱤ, ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟᱱ᱾ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱷᱟᱭᱳᱣᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱡᱮᱱ ᱥᱮᱴᱨᱮᱧ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱩᱠᱤᱨ ᱜᱮᱭᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱ, ᱢᱵᱟᱱᱫᱚᱨ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ, ᱥᱳᱭᱚᱫᱽ ᱢᱩᱛᱟᱡᱟ, ᱜᱩᱞᱟᱢ ᱦᱩᱥᱟᱭᱱ, ᱦᱚᱨᱤᱫᱟᱥ ᱠᱩᱟᱢᱨ, ᱵᱮᱛᱷᱟᱭ ᱜᱩᱣᱟᱞ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ᱾

ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]