ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ
ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ is located in ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ is located in India
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ
ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ
ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱶ
Coordinates: 22°27′N 86°59′E / 22.450°N 86.983°E / 22.450; 86.983
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱯᱚᱱᱚᱛᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ
ᱦᱚᱱᱚᱛᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ
ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱮᱞ᱒᱒᱒
Typeᱡᱷᱤᱡ
ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟ᱓᱓. ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ (ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ)
ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱜᱩᱴ (ᱥᱮᱨᱢᱟ)᱑᱘᱔,᱑᱐᱙ (᱒᱐᱑᱑)
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ

ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱨᱤᱥᱤᱢᱟᱱ ᱟᱭᱚᱜᱽ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱮᱞ ᱒᱒᱒ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ : ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱱᱚᱜᱚᱨᱯᱟᱞᱤᱠᱟ, ᱵᱟᱸᱫᱷᱜᱚᱨᱟ, ᱢᱟᱱᱤᱠᱯᱟᱲᱟ, ᱨᱟᱫᱷᱟᱱᱚᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱥᱚᱯᱫᱷᱟᱨᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱟᱸᱪᱮᱛ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱵᱤᱱᱯᱩᱨ ᱑ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱᱚᱛ ᱾[᱑]

ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱓᱓ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟ (ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ) ᱭᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱑]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱑.᱐ ᱑.᱑ "Delimitation Commission Order No. 18 dated 15 February 2006" (PDF). Government of West Bengal. Archived from the original (PDF) on 18 September 2010. Retrieved 2010-10-15.

ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ