ᱡᱷᱩᱢᱯᱟ ᱞᱟᱦᱤᱨᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱷᱩᱢᱯᱟ ᱞᱟᱦᱤᱨᱤ
ᱡᱷᱩᱢᱯᱟ ᱞᱟᱦᱤᱨᱤ ᱒᱐᱑᱕
ᱡᱟᱱᱟᱢᱱᱤᱞᱟᱧᱡᱚᱱᱟ ᱥᱩᱫᱮᱥᱱᱟ ᱞᱟᱦᱤᱨᱤ
ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱩᱢᱮᱨ
ᱞᱚᱱᱰᱚᱱ, ᱤᱝᱞᱚᱱᱰ, UK
ᱠᱟᱹᱢᱤAuthor
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱛAmerican
ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱥᱲᱟᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱚᱞᱟᱱᱞᱤᱥᱴ
ᱚᱱᱚᱞ ᱛᱷᱚᱠᱱᱳᱵᱷᱮᱞ, ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱠᱟ.ᱦᱱᱩ, ᱟᱡᱽᱟ.ᱨᱤ
ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱮᱱᱮᱢᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱚᱞᱟᱱᱞᱤᱥᱴ
ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ
www.randomhouse.com/kvpa/jhumpalahiri/

ᱡᱷᱩᱢᱯᱟ ᱞᱟᱦᱤᱨᱤ ᱡᱷᱩᱢᱯᱟ ᱞᱟᱦᱤᱨᱤ (ᱡᱟᱱᱟᱢ : ᱡᱩᱞᱟᱭ᱑᱑,᱑᱙᱖᱗)ᱯᱩᱛᱡᱟᱨ ᱥᱤᱨᱯᱟ.ᱡᱤᱛᱠᱟᱨᱤᱭᱟ.ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱛᱟᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ᱾ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱠᱩᱬᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟ. ᱾ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱟ.ᱦᱱᱤ "ᱤᱱᱴᱟᱨᱯᱮᱨᱮᱴᱟᱨ ᱚᱯ ᱢᱟᱭᱞᱟᱰᱤᱥ" ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱑᱐᱐᱐ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱩᱠᱛᱚ ᱨᱟᱥᱴᱚᱨᱚ ᱯᱩᱞᱚᱛᱡᱟᱨ ᱥᱤᱨᱯᱟ.ᱭ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱒᱐᱑᱔ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱤᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱟ.ᱛᱤᱭᱟ. ᱥᱤᱨᱯᱟ.ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫ ᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱯᱤᱱᱥᱴᱚᱱ ᱡᱮᱜᱮᱸᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟ.ᱜᱟᱲ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱫᱛᱟ.ᱣ ᱢᱟᱪᱮᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱟ.ᱢᱤ ● ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱟ.ᱦᱱᱤ: ᱤᱱᱴᱟᱨᱯᱮᱨᱮᱴᱚᱨ ᱚᱵ ᱢᱟᱭᱞᱰᱤᱥ(᱑᱙᱙᱙)

● ᱟᱱᱮᱟᱥᱴᱢᱰ ᱟᱨᱛᱦ(᱒᱐᱐᱘) ᱳᱯᱳᱱᱟᱭᱥ ᱫᱟᱭᱚ ᱱᱮᱢᱥᱮᱠ (᱒᱐᱐᱓)

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]