ᱢᱟᱫᱷᱩᱨᱤᱢᱟ ᱛᱩᱞᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱢᱟᱫᱷᱩᱨᱤᱢᱟ ᱛᱩᱞᱤ
Madhurima Tuli2.jpg
ᱢᱟᱫᱷᱩᱨᱤᱢᱟ ᱛᱩᱞᱤ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱟᱫᱷᱩᱨᱤᱢᱟ ᱛᱩᱞᱤ
᱑᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱑᱙᱘᱘ (1988-08-19) (᱓᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ)
ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ, ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱫᱤᱥᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱠᱴᱨᱮᱥ, ᱢᱚᱰᱮᱞ
ᱧᱩᱢᱱᱟᱢ ᱪᱟᱱᱫᱨᱟᱠᱟᱱᱛᱟ (᱒᱐᱑᱗ TV ᱥᱤᱨᱤᱡ), ᱠᱟᱭᱟᱢᱟᱛ ᱠᱤ ᱨᱟᱛ

ᱢᱟᱫᱷᱩᱨᱤᱢᱟ ᱛᱩᱞᱤ (ᱢᱟᱫᱩᱨᱤᱢᱟ ᱛᱩᱞᱤ ᱭᱟᱦ ᱨᱩᱯ ᱛᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ) ᱵᱚᱞᱤᱵᱩᱰ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱟᱨ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱮᱠᱴᱨᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱞᱟᱨᱥ ᱴᱤᱣᱤ