ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱩᱬ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱶ ᱮᱭᱟ ᱾

ᱡᱟᱭᱛᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱚᱦᱤ ᱟᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮ ᱟᱡᱼᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱢᱟ ᱾

ᱟᱹᱛᱩᱟᱴᱚᱞᱟ ᱨᱤᱱ ᱯᱚᱨᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟᱼᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱫᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ ᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱨᱟᱭᱫᱚᱭ ᱮᱢᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱜᱮ ᱵᱤᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱞᱦᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱟᱭᱠᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱟᱹ ᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮᱜ ᱟ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱦᱤᱥᱟ ᱦᱤᱯᱥᱟ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱨᱟᱹᱯᱟᱹ ᱜᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱹ ᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱛᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱡᱷᱮᱜᱼ ᱟ ᱾

ᱠᱟᱭᱠᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱛᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱶ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱩᱯᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾