ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ
(Meitei: Meitei Mayek)
ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ
ᱞᱮᱠᱟᱱ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨᱤ)
ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱤᱢᱟᱹ
6th century AD[᱑] – ᱑᱗᱐᱐ AD ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ, ᱑᱙᱓᱐ – ᱱᱤᱛ
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ
ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱮᱯᱪᱟ, ᱠᱷᱮᱢᱟ, ᱯᱷᱟᱜᱥ-ᱯᱟ, ᱢᱟᱨᱪᱮᱱ
ᱟᱭᱮᱥᱳ ᱑᱕᱙᱒᱔Mtei,
[ᱚ] ᱵᱨᱟᱦᱢᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱢᱮᱴᱤᱠ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ (ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ: ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱢᱟᱭᱮᱠ) ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱟᱵᱩᱜᱤᱥᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱖ ᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱑᱘ ᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱒᱐ ᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱨᱮ, ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱕] ᱒᱐᱒᱑ ᱠᱷᱚᱱ, "ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱮᱢᱮᱱᱰᱢᱮᱱᱴ) ᱟᱹᱨᱤ, ᱒᱐᱒᱑" ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ (ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱢᱟᱭᱮᱠ) ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱖]

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱤᱠᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ᱾
ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ
ᱪᱤᱠᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱡ.ᱟ.ᱪ[᱗]
ᱠᱚᱠ K /k/
ᱥᱟᱢ S /s/
ᱞᱟᱭ L /l/
ᱢᱤᱛ M /m/
ᱯᱟ P /p/
ᱱᱟ N /n/
ᱪᱤᱞ Ch /t͡ʃ/
ᱴᱤᱞ T /t/
ᱠᱷᱳᱣ Kh /kʰ/
ᱱᱜᱳᱣ Ng /ŋ/
ᱛᱷᱳᱣ Th /tʰ/
ᱣᱟᱭ W /w/
ᱭᱟᱝ Y /j/
ᱦᱩᱞ H /h/
ᱩᱱ U /u(ː)/
ᱤᱻ I or E /i(ː)/
ᱯᱷᱟᱢ F or Ph /pʰ/
ᱟᱛᱤᱭᱟ A /ɐ/
ᱜᱚᱠ G /g/
ᱡᱷᱟᱢ Jh /d͡ʒʱ/
ᱨᱟᱭ R /ɾ/
ᱵᱟ B /b/
ᱡᱤᱞ J /d͡ʒ/
ᱫᱤᱞ D /d/
ᱜᱷᱳᱣ Gh /gʱ/
ᱫᱷᱳᱣ Dh /dʱ/
ᱵᱷᱟᱢ Bh /bʱ/
Syllable-coda (Lonsum) Letters
ᱞᱳᱱᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱟᱯᱩᱝ ᱢᱟᱭᱮᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ
ᱠᱚᱠ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ
ᱞᱟᱭ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ
ᱢᱤᱛ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ
ᱯᱟ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ
ᱱᱟ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ
ᱴᱤᱞ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ
ᱱᱜᱳᱣ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ
ᱤᱻ ᱞᱚᱱᱥᱟᱢ

ᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱮᱞ
ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱮᱞ
ᱧᱩᱛᱩᱢ ꯐꯨꯟ
ᱯᱷᱩᱱ
ꯑꯃ
ᱟᱢᱟ
ꯑꯅꯤ
ᱟᱱᱤ
ꯑꯍꯨꯝ
ᱟᱦᱩᱢ
ꯃꯔꯤ
ᱢᱟᱨᱤ
ꯃꯉꯥ
ᱢᱟᱱᱜᱟᱸ
ꯇꯔꯨꯛ
ᱛᱟᱨᱩᱠ
ꯇꯔꯦꯠ
ᱛᱟᱨᱮᱛ
ꯅꯤꯄꯥꯜ
ᱱᱤᱯᱟᱸᱞ
ꯃꯥꯄꯜ
ᱢᱟᱸᱯᱟᱞ

ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱐᱙ ᱨᱮ, ᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱕.᱒ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱵᱞᱚᱠ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱵᱞᱚᱠ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ U+ABC0 – U+ABFF, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱢᱟᱭᱮᱠ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱢᱟᱭᱮᱠ[1][2]
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱠᱚᱱᱥᱟᱨᱴᱤᱭᱟᱢ ᱪᱟᱨᱴ (ᱯᱤ.ᱰᱤ.ᱮᱯᱷ)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+ABCx
U+ABDx
U+ABEx
U+ABFx
Notes
1.^ As of Unicode version 14.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱢᱟᱭᱮᱠ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ[1][2]
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱠᱚᱱᱥᱟᱨᱴᱤᱭᱟᱢ ᱪᱟᱨᱴ (ᱯᱤ.ᱰᱤ.ᱮᱯᱷ)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+AAEx
U+AAFx     
Notes
1.^ As of Unicode version 14.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points

ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱑ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱡ.ᱟ.ᱪ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ᱾

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯖꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯏ, ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯪꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯒꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫

— ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ-ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ

ᱢᱤᱳᱤᱵᱚ ᱠᱷᱩᱫᱤᱶᱢᱚᱠ ᱯᱳᱠᱯᱚ ᱢᱚᱛᱚᱢᱫᱚ ᱱᱤᱶᱛᱚᱢᱢᱤ, ᱚᱢᱚᱫᱤ ᱤᱡᱚᱡᱚᱛ ᱚᱢᱚᱥᱩᱶ ᱦᱚᱠ ᱢᱟᱱᱱᱚᱱᱚ ᱞᱚᱩᱡᱚᱤ ᱾ ᱢᱚᱠᱷᱳᱤ ᱯᱩᱢᱱᱚᱢᱚᱠ ᱣᱟᱠᱷᱚᱞ ᱞᱚᱩᱥᱤᱶ ᱥᱮᱶᱤ, ᱚᱯᱷᱚ ᱯᱷᱚᱛᱛᱚ ᱠᱷᱚᱝᱤ, ᱚᱫᱩᱱᱚ ᱚᱢᱚᱱᱚ ᱚᱢᱚᱜᱚ ᱞᱳᱤᱱᱚᱵᱚ ᱢᱚᱛᱚᱢᱫᱚ ᱢᱚᱪᱤᱱ ᱢᱚᱱᱟᱩᱜᱩᱢᱱᱚ ᱞᱳᱤᱱᱚᱜᱚᱫᱚᱵᱚᱱᱤ ᱾

— ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ

míːójbə kʰud̯íŋmək pókpə mət̯ə̀md̯ə níːŋt̯ə̀mmi, əməd̯i iːdʒət əməʃùng hə́k màːnənə lɐ̀jdʒɐ̀j. məkʰój púmnəmək wakʰə̀l lə̀wʃiŋ ʃèŋi, əpʱə̀ pʱə́ːt̯ə kʰə́ŋi, əd̯unə əmənə əməgə lòjnəbəd̯ə mət͡ʃìn mənáwgùmnə lójnəgəd̯əbəni'.

ᱥᱟᱢᱟᱢ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢᱡᱟᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱱᱦᱚᱠ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱸᱜᱚᱪ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

— ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Datta, Amaresh (1987). Encyclopaedia of Indian Literature (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). Sahitya Akademi. p. 142. ISBN 978-81-260-1803-1.{{cite book}}: CS1 maint: date and year (link)
  2. Chelliah, Shobhana Lakshmi (2011). A Grammar of Meithei. De Gruyter. p. 355. ISBN 9783110801118. Meithei Mayek is part of the Tibetan group of scripts,which originated from the Gupta Brahmi script
  3. Singh, Harimohon Thounaojam (January 2011), The Evolution and Recent Development of the Meetei Mayek Script, Cambridge University Press India, p. 28
  4. Hyslop, Gwendolyn; Morey, Stephen; Post, Mark W (January 2011). North East Indian Linguistics Volume 3. Cambridge University Press India. ISBN 9788175967939.
  5. Laithangbam, Iboyaima (2017-09-23). "Banished Manipuri script stages a comeback". The Hindu (in Indian English). ISSN 0971-751X. Retrieved 2021-08-25.
  6. "GAZETTE TITLE: The Manipur Official Language (Amendment) Act, 2021". manipurgovtpress.nic.in.
  7. "Manipuri (Meeteilon / Meithei)". Omniglot. Retrieved 28 March 2021.