Jump to content

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘/ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱧᱮᱛᱮᱞ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ 
ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱾

ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ #~~~~ ᱚᱞᱢᱮ, ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾

  1. Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 14:44, 3 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
  2. R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 18:07, 3 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱷᱟᱸᱪ

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ {{ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ}} ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ