ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤ

ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱ ᱛᱟᱠᱩᱣᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨᱨᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ᱾ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱠᱳᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱧᱮᱞᱢᱮ: ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ

ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱠᱚ ᱜᱩᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟᱠᱩᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ:

  • ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ
  • ᱟᱞᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱤᱢᱟᱞᱟ ᱢᱚᱡᱽᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ
  • ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ
  • ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱨᱮᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ

ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱠᱩ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱫ, ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱥᱮ ᱑᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭᱤᱡᱽ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱜ-ᱟ᱾

ᱱᱮᱛᱚᱜᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱶᱟ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱢᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ (section) ᱨᱮ ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ "Wikipedia:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ/" ᱚᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ(Username) ᱟᱫᱮᱨ ᱢᱮ ᱟᱨ "ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱨᱡᱤ" ᱵᱚᱴᱚᱱ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱮ ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱨᱫᱚᱲᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ {{ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ/ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ}} ᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱴ (format) ᱨᱮ ᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱢᱮ ᱾Manik Soren[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮ (᱐/᱐/᱐); ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜᱼᱟ: ‍‍᱑᱑ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ ᱐᱗:᱑᱐ (UTC)

ᱟᱹᱨᱡᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱤᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱫᱟ᱾ ᱤᱱᱠᱩᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹᱧ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟ᱾ ᱫᱚᱲᱦᱟᱛᱮ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱫᱟ᱾--Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱗:᱑᱐, ᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭᱤᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱠᱞᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱮᱢ ᱞᱮᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱾ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱺ

᱑. ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ?
ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ:

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱚᱡᱽᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ᱾

᱒. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ (ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ) ᱮᱱᱮᱢ ᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟᱜ ?
ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ:

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱩ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱩᱧ ᱡᱩᱢᱤᱫᱮᱜ ᱠᱳᱣᱟ᱾


Symbol support vote.svg ᱥᱚᱦᱚᱫ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Support-- Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱓:᱒᱙, ᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
  2. Support-- R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱒:᱔᱘, ᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
  3. Support-- Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱗:᱔᱑, ᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
  4. Support-- Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱕᱒, ᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
  5. Support --Sohagini Hasdak (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱗:᱓᱑, ᱑᱐ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
  6. Support --Subasmurmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱗:᱑᱙, ᱑᱐ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

Symbol oppose vote.svg ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Neutral ᱚᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱠᱛᱟ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]