ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞ/ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱑

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱵᱳᱭᱥᱟᱹᱠᱷ

ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱵᱳᱭᱥᱟᱹᱠᱷ ᱵᱟᱝ ᱯᱚᱦᱮᱞᱟ ᱵᱳᱭᱥᱟᱠᱷ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱳᱭᱥᱟᱹᱠᱷ ᱑ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱟᱦᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱸᱜᱽᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱽ ᱯᱚᱨᱚᱵ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ-ᱟ᱾ ᱛᱨᱤᱯᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱯᱚᱨᱚᱵ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱚᱨᱚᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱭ-ᱟ᱾ ᱜᱨᱮᱜᱽᱨᱤᱭ ᱢᱟᱦᱮᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟᱸᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱑᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱟᱣ-ᱟ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱱᱟᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱡᱤᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱩᱭᱟ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱸᱜᱽᱞᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱥᱳᱨ ᱢᱟᱡᱤᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱑᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱤᱭᱟ᱾


ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ...