ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ

ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ (Internet) / ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱡᱟᱞᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱚᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱚᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱡ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱜᱮᱭᱟᱱ, ᱟᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱯᱮᱢ ᱠᱚᱯᱚᱭ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱠᱟᱫᱟᱜ-ᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱤᱢᱮᱞ ᱧᱟᱢ / ᱠᱩᱞ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱮᱯᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱱᱟᱶᱟ ᱱᱟᱶ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱨᱮ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱢᱩᱬ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱵᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱚᱨᱵᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱥᱚᱨᱵᱷᱚᱨ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱢᱩᱬ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ (Data) ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱨᱵᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱨᱩᱜ (unique) ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱣᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱴ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱲᱟᱭᱮᱜ-ᱟ, ᱩᱱᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱨᱵᱷᱚᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱮᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱭ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]